32. Изменение и отпадане на издръжката.

Изменение на издръжката - при промяна на обстоятелствата, от които зависи размерът:
- нуждите на лицето, което получава издръжката, обикновено нарастват и е необходимо увеличаване на размера;
- може да се променят възможностите на лицето, даващо издръжката.
- ако издръжката е присъдена, изменението е необходимо да се постанови по съдебен ред - от деня на предявяване на иска.
Прекратяване и погасяване на издръжката - общи основания:
- прекратяване - при отпадане на някоя от предпоставките (необходимо е съдебно решение);
- погасяване (настъпва автоматично):
- при смърт на лицето, което дължи или което има право на издръжка;
- при „тежко провинение" - чл. 151 /1/. (тежко провинение - когато даването на издръжката би противоречало на добрите нрави.) Насочено срещу задължения да дава издръжка,срещу негов Съпруг, низходящ или възходящ. /2/ Умишлено деяние - не е налице релевантно провинение от лице, ненавършило 16 г.;
- лишеният от родителски права поради виновното си поведение дължи издръжка на децата си, но губи правото да търси издръжка от тях - чл. 151/3;