31. Издръжка на деца от родители.

- всеки от родителите (осиновителите) дължи издръжка съобразно с това какви са възможностите му да я плаща. Бракът между родителите е без значение. Достатъчно е да е установен произходът, респективно да е допуснато осиновяването. И лишеният от родителски права дължи издръжка
- еднакви права имат брачни и извънбрачни, рождени и осиновени деца - до навършване на пълнолетие. ако непълнолетният е сключил брак, пръв по ред е задължен съпругът; ако децата живеят при трето лице без съдебно решение, то може да търси издръжка от тяхно име, ако бъде определен за особен представител, а ако не -с иск по чл. 59 ЗЗД;
- при развод съдът служебно определя издръжката в решението, с което постановява развода. Докато трае бракоразводният процес, съдът може да определи временна издръжка.
Особености на издръжката:
- децата са поставени на първо място в реда на лицата, които имат право на издръжка;
- безусловност на задължението - независимо от това дали децата са трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. (Но ако има достатъчно доходи – не се нуждае от издръжка. Родителят трябва да е в състояние да я плаща. (Според съдебната практика безработният родител не би трябвало да се освобождава от плащането на издръжката, стига да е работоспособен.);
- и децата са длъжни по-късно да издържат родителите, но това прави задължението взаимно, а не възмездно;
- съвместно задължение - и на двамата родители (но не е солидарно).
При фактическа невъзможност на родителя да дава издръжка трябва да се търси следващият по реда на чл. 141.
Р-р на издръжката-определя се според нуждите и възможностите, но по правилата на чл. 142 /2/:
- в граници, определени от МС - ПМС № 38/1985 г. - от 30 до 80 лв.;
- определяне под минималния размер - основания: ако важни обстоятелства налагат; ако детето е на държавна издръжка;
- определяне над максималния размер - родителят да може да дава издръжката без особени затруднения. Размерът да осигурява такъв стандарт на живот на детето, какъвто би имало, ако родителите живееха заедно;
- възможностите на родителите се преценяват поотделно: вземат се предвид и грижите на родителя, който упражнява родителските права; конкретно се преценяват възможностите на родител, който отбива редовна военна служба или пък изтърпява наказание лишаване от свобода; не се освобождават от задължението лица, които неоправдано не работят или се издържат от пенсия, стипендия или издръжка.Възможност за определяне на издръжката със споразумение между родителите, ако не се накърняват интересите на децата.
Особени основания за погасяване на издръжката-навършване на пълнолетие; сключване на брак след 16 г. Възраст; при пълно осиновяване, а при непълно осиновяване родителят дължи издръжка субсидиарно - след осиновителя.
ИЗДРЪЖКА НА ПЪЛНОЛЕТНИ УЧАЩИ СЕ ДЕЦА - чл. 144:
- детето да учи - редовно обучение (в средно или висше учебно заведение или колеж);
- да не може да се издържа от доходите си или от използването на имуществото си (не и от осребряването му);
- издръжката не трябва да създава особено затруднение на родителите.
Особени основания за погасяване на издръжката:
- изтичане на предвидения срок на обучение;
- навършване на пределната възраст - 20 г. в среднообразователно учебно заведение и 25 г. във ВУЗ и колеж;
- сключването на брак не погасява задължението.