30. Задължение да семейноправна издръжка – обща характеристика, предпоставки, размер.

Издръжката е законово задължение на член на семейството да предоставя средства за съществуване на друг, нуждаещ се член на това семейство. Това е проявление на една от основните функции на семейството-строго лично, възмездно задължение на едно лице да осигури на определен от закона член на семейството право на средства за съществуване. Задължението/правото на издръжка се простира между роднините по права линия, по съребрена – до втора степен, между съпрузи, включително и бивши – при определени предпоставки. Съществуват общи правила за издръжката и особени случаи на издръжка – на ненавършили пълнолетие, на пълнолетни учащи се, на бивши съпрузи.
Характеристика на задължението:
- законово - ФС, от който възниква, не съдържа волеизявление;
- семейноправно;
- лично - непрехвърлимо и ненаследимо (като право и задължение);
- парично (но по съгласие на страните може да се дава и в натура);
- безвъзмездност - не се дължи възстановяване на средствата за издръжка;
- императивност на уредбата - недопустим е предварителен отказ от правото на издръжка.
Но е възможно доброволно доставяне на издръжка или плащане над дължимия размер.
Отграничения:
- От договор за издръжка и гледане – договорът не възниква по силата на закона; може да се уговори задължение за издръжка и гледане и между лица, които не са в семейноправни отношения.
- От задължение за издръжка при непозволено увреждане – то не се основава на семейноправно задължение, а на обезщетение за причинени вреди.
Предпоставки за възникване на правото/задължението за издръжка.
1. По отношение на лицето, за което възниква правото на издръжка:
- нетрудоспособност (неработоспособност) на нуждаещия се от издръжка. Може да е и частична. Относително трайно състояние, което може да произтича от възраст, майчинство, болест и др. Ако причината е болест, установява се по специален ред (от ТЕЛК);
- да не може да се издържа от имуществото си. Освен доходите на лицето в имуществото се включват и всички имуществени права и блага, които биха могли да бъдат източник на средства - както чрез използването им (напр. отдаване под наем), така и чрез осребряването им. Достатъчността на имуществото с оглед задоволяване на нуждите на лицето се преценява конкретно от съда;
- да няма право на издръжка по договор
2. По отношение на лицето, което дължи издръжката - да има възможност да плаща издръжката. При определяне на възможността трябва да се вземат предвид не само доходите на лицето, а цялостното му имотно състояние; приспадане на сумата, която е необходима за издръжката на самия задължен и на други близки от по-преден ред, на които той дължи и дава издръжка; Да съществува връзка между нуждаещия се и задъл-
жения.
Кръгът на задължените лица остана непроменен въпреки разширяването на кръга на наследниците по закон през 1992 г.
Ред на лицата, които дължат / чл. 140/ и които имат право на издръжка / чл. 141/:
- Деца и съпруг;
- родители;
- бивш съпруг
- внуци и правнуци
- братя и сестри;
- дядо и баба и възходящи от по-горна степен.

Размер и плащане на издръжката.
1. Определяне размера на издръжката - чл. 142. В зависимост от две величини:
- потребностите (нуждите) на лицето, което търси издръжка - съобразно с обикновените условия за живот;
- възможностите на лицето, което дължи издръжката. Когато възможната сума не покрива потребностите на нуждаещото се лице, то може да търси остатъка от следващите по ред задължени лица.
- мин издръжка за дете и равна на ¼ от размера на МРЗ.
Правила за плащане на издръжката:
- периодичност - ежемесечно - чл. 146 /1/. Падежът е определен в закона и при забава се дължи законната лихва;
- за минало време може да се търси до една година преди предявяване на иска - чл. 149;
- забрана за прихващане - чл. 148 (забранено е прихващане на вземане със задължение за издръжка, но е допустимо прихващане на задължение с вземане за издръжка);
- несеквестируемо вземане;
- наказателна отговорност при неплащане на присъдена издръжка;
- изплащане от държавата на присъдена издръжка за сметка на осъденото лице - чл. 152 и Наредбата на изплащане от държавата на присъдена издръжка.