2. Брак. Сключване на брак форма и процедура.

гл.2 СК
чл.4-11 Ск

Понятие за брак - чл.46 ал.1 К - доброволен съюз между мъж и жена. чл.46 ал.2,3 К - доброволен и равнопоставен съюз между мъж и жена. тази дефиниция за брак смесва двете значения на понятието брак. понятието може да има две значения:
- правопораждащ юридически факт от който се поражда семейни отношения - той е от каатегорията на правомерните юричдически действия. по естеството си той е смесен /защото има и длъжностно лице и съпрузи/ сукцесивен /последователен/ фактически състав който вкл последоват правни действия на встъпващите в брак лица и на длъжностното лице наслочени към брачната връзка чл.5,8-11 СК. длъжнстното ллице има удостоверителна власт. има и частно правни волеизявления. тези правни действия се извъшват чрез бракосъчетание /това е определен реди начин за встъпване в брак/. всяко действие е едно след друго
- правна последица от сключването на брак - брачно правоотношение - то възниква като правна последица от учредяване на брачния съюз и е трайно правоотношение чието съдържание се образува от лични и имуществени права и задължения на съпрузите. !!!!!това правоотношениее възниква от момента на подписване на акта за брак от двамата встъващи от длъжностното лице. този акт има констиитутивно действие. актовете за раждане и за смърт нямат конститутивно дествие. ако не е съставен акт за брак той не може да се състави в един следващ момент.
чл.32 т.2 ГПК - от момента на съставянето на акта с трите подписа
Ако няма подпис на един от длъжностното лице или от съпрузите - брак няма /нищожен/. пропускането на свидетелите /подписи/ влече саммо дисциплинарна отговорносст на длъжностното лице, но бракът е валиден. чл.11 ал.1 СК. за действителност на брака трябва да има трите подписа.

Форма на брака: понятието има две значения:
1. като форма за действителност - в материално правен смисъл чл.46 ал.1 изр.2 К - законен е само гражданският брак. всички останали са несъществуващи /нищожен/. с иск по чл.318 ГПК действителността може да се установява безсрочно. уредбата на това значение е доразвита в чл.4 СК. понятието "форма на брака" изразява начина пи които следва да бъде учредена брачната връзка. новост в уредбата на новия СК е че по стария СК беше установена пореднсот - първо граждански а после религиозен. преди е съществувала отговорност който изповяда тайнстовот на религиозния брак без да му е представен граждански акт за сключен гражданаки брак. имало е и затвор. новият СК проявява толерантност за последователността на гражданския и религиозния брак.
2. самата процедура на бракосъчетанието.
- Първия лелемтн от фактическия състав на формата е съгласието на встъпващите брак лица - чл.5 СК - изисква съгласието да е взаимно, да е свободно и изрично. съгласието трябва да е дадено от мъж и жена. брак между еднополови същества е несъществуващ. съгласиеъо трябва да е взаимно - изразяване на две еднопосочни воли че желят да встъпят в брак един с друг. идеята за взаимност е че изразяват съгласие за встъпване в брак един с друг. съгласието трябва да е свободно формирано /без психическа или физическа принуда чл.46 ал.1 т2 СК/. ако съгласието е дадено под психическо насилие бракът е унищожаем /тук има воля/. ако е с физическа принуда - това е нищожен брак, защото няма воля. чл.318 ГПК - искът може да се предяви безсрочно. това са конститутивни белези на съгласието. то трябва да е ирично не може да има конклудентни действия. трябва да е безусловно, т.е. да няма модалитети. законът игнорира възможността съгласието да има привиден характер. ако е така не възниква брачна връзка. чл.26 ЗЗД - нищожен е привидния договор. чл.17 ЗЗД чл.44 ЗЗД. в брачното ни право не намират приложение правилата за симулация от гражданското право ЗЗД. в бракът няма симулация. може само с развод. друг начин няма. съгласието по чл.5 трябва да е дадено !!!!!!!!!!!лично!!!!!!!!!!!!!. не се допуска съгласито да бъде изразено чрез задължителен или договорен предтсавител. при глухонемите с преводач. ако не може да се подпише с отпечатък. ако встъпващият в брак е боелн и е на легло длъжностното лице отиват при него. съгласието да е дадено едновремнно - в непосредствена последователност. ако не е така бракът е нищожен.
- вторият елемент от фактическия състав на формата - съгласието трябва да е възприето лично от длъжностното лице. органът на публичната власт пред което се сключва брак е длъжностно лице по гражданскот състояние - чл.35 ал.3 законът за гражданската регистрация. функциите на длъжностно лице се изпълняват от: капитан на търговки кораб, когато бракът се сключва на кораба чл.66 от закона за гражданската регистрация. капитана като състави акта веднага предава препис от него на общината на първото пристанище /българско/. при сключване на брак между военнослужещи - бракосъчетава ги съответното комадно лице /чл.63 от закона за гр регистрация. при сключване на брак на българи в чужбина те могат да изберат дали да го направят по закона на чуждата държава или пред длъжностното лице по гражданско състояние - консулско лице. чл.75 ал.1 от кодекс на международното частно право.
- третия елемент е съставянето на акта за граждански брак