29. Ограничаване на родителските права. Процедура за лишаване от родителски права.

Родителите може да не изпълняват задълженията си или да злоупотребяват с правата си. В тези случаи срещу тях могат да се предприемат мерки от различно естество – гражданскоправни, административноправни, наказателна отговорност. В СК и Закона за закрила на детето се предвиждат специални мерки, които са предмет на разглеждане в следващото изложение. Мерките по СК са предвидени с цел защита на детето от една страна и санкциониране на родителите – от друга. Тези мерки могат да се предприемат не само при виновно неизпълнение на задълженията, но и при обективна невъзможност за изпълнение – тогава нямат характер на санкции.

Функции:
- мерки за защита интересите на, а не санкция при неизпълнение на задълженията от страна на родителите. Два вида мерки, които са различно тежки, за да може да се съобразят с опасността за интересите на детето;
- засягат само правата, не и задълженията на родителите. Но на практика родителят не може да изпълнява много от задълженията си.
Принципи:
- императивна уредба - основанията и последиците са уредени в закона;
- налагат се само по съдебен ред (Но в ЗЗДет е предвидено и временно настаняване на дете извън семейството по административен ред.);
- предвиждат се мерки относно личните отношения;
- могат да бъдат променяни или отменяни в зависимост от обстоятелствата. (Дори и след навършване на пълнолетие от детето.)

Процедура - исков ред:
- компетентност - районният съд по постоянния адрес на родителя;
- легитимирани: другият родител и прокурорът; дирекция СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
- задължително участват: родителят, чиито права се ограничават или отнемат;. Детето ако е над 10г.; прокурорът; представител на ДСП
- съдът не е ограничен от искането.
Ограничаване на родителските права - чл. 131.
-опасност за личността, възпитанието, здравето или имуществото на детето. Причините:
-продължителна или душевна болест или поради др.обективни причини, които пречат на родителя да упражнява родителските си права.
- ако детето е жертва на насилие в семейството - ЗЗДет.
- „съдът взема съответни мерки в интерес на детето". Видът на мерките се определя от характера на опасността за интересите на детето;
- примерно се посочва най-тежката възможна мярка -настаняване на детето извън семейството (на подходящо място). Възможно е и изваждане на родителя от жилището.
Лишаване от родителски права - чл. 132.
- особено тежки случаи по чл. 131. Тежестта на случая се преценява конкретно от съда в зависимост от степента на опасност.
-когато без основателни причини (виновно) родителят трайно не полага грижи за детето и не дава издръжка. Налице е виновно поведение на родителя;
Последици:
а) относно детето:родителските права се концентрират върху другия родител (ако двамата живеят заедно, детето се настанява извън семейството); ако той е починал, неизвестен или лишен от права, се назначава настойник или попечител.
б) относно родителя - засяга се статусът му:отпадат правомощията на родителя - да живее с детето, да го възпитава, да го представлява; Остават правото му на лични отношения и на мнение при осиновяване на детето; не може да бъде осиновител, настойник, попечител, член на приемно семейство;мярката засяга правата относно всички негови деца, включително и бъдещите;губи правото на издръжка от детето, ако основанието е ВИНОВНО; вписване на решението за лишаване от права в регистъра за населението в съответната община.