27. Прекратяване на осиновяване. Обши принципи.

Чл.64-67 СК
Нашият закон допуска прекратяване на осиновяването подчинявайки се на строга регламентация. Точно определен е начинът.
Автоматично - когато единственият или двамата осиновители починат, осиновяването се счита за прекратено но осиновеният наследява осиновителите. При пълното - остават роднините. При непълното - не можем да говорим за правоотношение, защото липсва едната страна.
По съдебен ред.
1) смъртта на осиновения - при пълно осиновяване съдът да прекрати осиновяването по искана от осиновения, на неговите родители, на настойника, на попечителя или на прокурора, ако единствения или и двамата осиновители са починали и това се налага от интересите на осиновения.Осиновяването прекратява -осиновеният ако е пълнолетен, ако не е прокурора, родителите и настойниците, производството е исково, компетентен е РС, допълнително условие е прекратяването да се налага от интересите осиновения.
2)_поради разстройството на отношенията между осиновения и осиновителя -осиновяването се прекратява при тежко провинение от едната страна или наличието на други обстоятелства, които дълбоко разстройват отношенията между осиновения и осиновителя - обиди, побои и т.н.
3)_друго основание за прекратяване на осиновяването е унищожаването му. Унищожаемо при неспазване на изискванията за недопускането му: а) осиновеният е бил над 18 г; б) осиновителят е с по-малко от 15 години по-възрастен от осиновеният; в)са роднини по права линия; г) дядото и бабата са осиновили внука, който е имал родители и не е роден извънбрачно; д) осиновеният е осиновен едновременно от две лица, които не са съпрузи; е) осиновяването е разрешено без да е взето съгласието на осиновяващия, родителите на осиновения или осиновения, ако е навършил 14 години, когато осиновяването е допуснато, въпреки, че родителите са оставили детето в общественото заведение са го потърсили в 1 годишен срок. Унищожаването има същите последици, както и прекратяването;
4)_по взаимно съгласие - котето осиновения и осиновителя са дееспособни. Тук прекратяването не е по исков ред, а е едно охранително производство. Съдът трябва да провери налице ли е взаимно съгласие. Не участва прокурора за разлика от всички останали случаи.
Решението на съда има действие занапред. Не се заличава изтеклия период. Разводът между осиновителите не е основание за разваляне на осиновяването.
Искът за унищожаване на осиновяването поради нарушаване изискванията за съгласие, може да се предявява в 1 год. срок, който тече за осиновителя от узнаването, а за осиновения -от навършване на пълнолетие.
Ако е засегнато общественият интерес, прекратяването на осиновяването може да се иска и от прокурора.
Последици от прекратяването: престава да действа; настъпва от момента на прекратяване; за в бъдеще.