26. Действие на осиновяването. Два типа осиновяване.

1. Пълно осиновяване чл. 101 СК – от една страна осиновено дете и неговите низходящи и осиновителя и неговите роднини от друга. Прекъсват се връзките между родните родители на детето и техните роднини.
2. Непълно осиновяване чл. 102 СК – възникват правоотношения само между осиновеното дете и неговите низходящи от една страна и осиновителя от друга. Запазват се правните връзки между осиновеното дете и неговите рождени родители и техните роднини. При смърт на осиновеното дете наследяват осиновителя, не наследяват рождените родители. Съдържание на правоотношение се уреждат по правила на родител-дете чл. 122 и следващите от СК. носителя става носител на родителски права и задължения.
Материалноправни условия за осиновяване.
Допустимост е обусловено от изчерпателно изброени материалноправни предпоставки, неспазването на голямата част от които (изброени в чл. 106 СК) влече до унищожаемост. Делят се на :
- общи – задължително да са налице независимо от типа осиновяване.
- допълнителни
Две условия :
1. До осиновявания – свързано с установени в чл. 89, ал.2 ( от 14 до 30 дни от раждането) и чл. 77 ,ал. 1 СК.
Чл.64, ал.1 СК - допуска припознаване на заченатото и не трябва да се смесва с възможността на осиновяване.
Детето не трябва да е страна по съществуващо осиновително правоотношение. Забрана за двойно осиновяване:
# забрана за осиновяване за 2 или повече деца
# забрана за осиновяване на 1 дете преди прекратяване на последното осиновяване.
Закона допуска едновременно осиновяване от 2 съпрузи, както допуска последователно осиновяване на 2 лица от двама съпрузи.
# зачитане и съхраняване на родствената връзка между осиновените деца. Закона не допуска разделяне на близнаци. Чл. 77, ал.2 СК – ако са братя и сестри, ако имат емоционална връзка.
2. До осиновителя – чл. 78 СК – осиновяващия да е дееспособно лице. Осиновяването е способ да се осигури липсваща родителска грижа. Чл. 97, ал.2 СК
Закона не допуска възрастова граница за осиновяващия. За да се допусне осиновяване осиновяващия трябва да не е лишен от родителски права. Осиновяващият трябва да е поне с 15 год, по-възрастен от осиновявания. Това изискване не се поставя, ако съпруг осиновява рождено дете на съпруга си. Чл. 79 СК. чл. 80 СК- забрана за осиновяване между роднини. Има изключение : закона допуска дядото и бабата (2 степен възходящи от права линия) да осиновят свой рожден внук, ако внукът е извънбрачен или ако един или двамата родители са починали. Не може да се осинови детето на разведения син.
При конкуренция между бабешки и дядовски двойки, съда ще гледа къде интереса на детето ще бъде по-добре обезпечен - чл. 80, ал.3СК
Допълнителни условия за пълно осиновяване:
За да се допусне пълно осиновяване, осиновяваното дете трябва да е вписано в регистъра съгл. чл. 83, ал.2 СК и осиновяващият трябва да е вписан в регистъра по чл. 85 СК.
Създаване на национален регистър за осиновяващи за пълно осиновяване.
§ 6 СК
Тези допълните изисквания не се прилагат по чл. 82 СК в следните случаи:
1. Когато съпруг осиновява дете на своя съпруг при условия на пълно осиновяване
2. Осиновяване внук на баба или дядо или от единия от ях от роднина по съребрена линия до 3 степен. Чл. 82 СК
3. при пълно осиновяване на детето от роднина п съребрена линия от 1 степен - чл.
От гледна точка на пълния осиновител има 2 случая:
1. Пълно осиновяване от семейство на роднини или близки, при които детето е настанено съгл. Чл. 28 ЗЗакрила на детето.
2. От неговия настойник/попечител