25. Ред за извършване на осиновяването.

Пълното осиновяване се извършва на 2 фази:
- Административна фаза – вписване в регистъра по чл. 83 СК. Извършва се определяне на подходящи за детето осиновяващи, съгласно поредността на вписване в регистъра. Целта да се приложи индивидуален, конкретен подход за търсене на по-добър осиновяващ. Компетентността е на съвет по осиновяване- Чл. 94, ал.1 вр. чл. 95, ал.1 СК. самото производство по определяне се урежда в чл. 95 СК. Новост е, че се предвижда едномесечен срок от както детето е вписано в регистъра.
Критерии за определяне на подходящ осиновяващ:
1. Вписване в регистъра
2. Изразеното предпочитание за пол, възраст, здравословно състояние и др.
3. Здравословно състояние, професия, наличие на рождени деца в семейството на осиновяващия.
След като се определи подходящия осиновител Дирекция СП свикват среща за запознаване с детето. Ако детето се намира при приемни родители, то те се уведомяват, че са намерени подходящи осиновители го освобождават. Подава се молба в ОС за осиновяване по адрес на Дирекция СП. Молба за осиновява се подава чрез ДСП до ОС.
- Съдебна фаза – молбата заедно с цялото досие на осиновителя постъпва в съда. Съдебното производство пред ОС е охранително, защото съдът дава правно съдействие на страните за учредяване на осиновителната връзка.
ППВС 3/75 г.
Особеност – молбата се разглежда от съда в 14дневен срок от постъпването й. То се разглежда в о.с.з. при закрити врати. Целта е да се обезпечи тайната на осиновяването. Чл. 145, ал.2 НК. При пълно осиновяване съда изслушва доклада от адм. орган, събира доказателства и проверява налице ли са необходимите съгласия на лицата. Задължително участие на прокурор – представя заключение относно допускане или недопускане на осиновяване и съдът се произнася с мотивирано решение. Това решение е неокончателно. Право да го обжалват имат осиновяващият, родителите на осиновяваното дете, осиновяваният и прокурора. Втора инстанция е Апелативния съд. Съдът служебно праща до Общината препис от това решение. В случаите на международно осиновяване – документи се пращат в Столична община и Министерство на правосъдието.