23. Родство. Сватство.

Родство – понятие, чл. 74 СК.
Родството е връзка между две лица, от които едното пряко или непряко произхожда от другото или лица, които имат общ родоначалник, без едното да произхожда от другото.
Видове родство.
1. По права линия – едното лице пряко или непряко произхожда от другото, чл. 74(1) СК.
2. По съребрена линия – връзка между две лица, които имат общ родоначалник, без едното да произхожда от другото, чл. 74(2) СК.
- Пълнокръвни братя/сестри – имат общ баща и обща майка.
- Непълнокръвни – имат само един общ родител. Ако е обща майката – едноутробни, ако е общ бащата – еднокръвни.
Отсъствие на родство.
1. Между втория баща/майка и доведените/заварените деца.
2. Между съпрузите.
Степени.
1. Определение – степента е законно разстояние между двама роднини, изчислявано според броя на свързващите ги поколения.
2. Изчисляване.
- Между роднини по права линия – чл. 75(1) СК. Броят се ражданията, необходими за създаване на родствената връзка, без да се брои родоначалника. Например: баща-син /първа степен/; дядо-внук /втора степен/.
- Между роднини по съребрена линия – чл. 75(2) СК. Броят се ражданията, без да се брои родоначалника. Например: двама братя – втора степен; чичо-племенник /трета степен/; първи братовчеди – четвърта степен. Необходими са минимум две раждания, за да възникне такова родство, затова по съребрена линия липсва родство от първа степен.
Значение – съществува забрана за брак, има значение и относно задължението за издръжка.
1. По права линия значението не е ограничено със степен.
2. По съребрена линия – забрана за брак, чл. 13(2), т.2 – “братя и сестри, техните деца и други роднини по съребрена линия, до четвърта степен, включително.

Сватовство – чл. 76 СК.
Връзка между единия съпруг и роднините на другия съпруг, както и между роднините на единия съпруг и другия съпруг.
Видове.
1. Връзки между единия съпруг и роднините на другия съпруг.
2. Връзки между двете групи роднини.
3. Връзки между съпрузите на двама братя/две сестри.
Степени.
1. Степента на сватовство между единия съпруг и роднините на другия съпруг се определя според степента на родство между последния и роднините му.
2. Степента на сватовство между роднините на единия съпруг и роднините на другия съпруг се определя като се съберат степените на родство, в което роднините на всеки съпруг се намират с него.
3. Съпрузите на двама братя/две сестри са роднини по сватовство от втора степен.
Значение – само в предвидените в закона случаи.
1. СП – не третира сватовството като пречка за брак или като основание на задължение за издръжка.
2. ГПК и НПК.
- Сватовство до трета степен е основание за отстраняване от състава на съда.
- Сватовство от първа степен дава право на отказ от свидетелстване.
- Пречка е за назначаване като вещо лице.
- Пречка е за извършване на нотариални действия от нотариус.