23. Вписвания. Понятия. Техника на вписването. Заличаване. Поправки и безсилвания. Отказ от вписване.

Вписването е Нот.Удост., с което се дава гласност на Нот. прехвърляне на недвижим имот или учредяване или прехвърляне на ограничени вещни права в/у недвижими имоти.
Функции – създава сигурност за притежаването на недвижима собственост; създава пречки с/у следващи прехвърляния, оспорване или обременяване с тежести; прави акта противопоставим на 3-ти лица; дава възможност да се види дали даден имот е с вещна тежест или ипотека; порочността на един акт се премахва с вписването.
Вписват се:
а) всички актове, с които се прехвърля правото на собственост (продажба, дарение, замяна, даване вместо изпълнение и др.) или с които се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право (право на ползуване, собственост върху постройка и др.) върху недвижими имоти, както и актове, с които се признават такива права (констативни нотариални актове, актове, които имат силата на констативни нотариални актове, актовете за държавна собственост, актовете за общинска собственост и други, изрично предвидени в закон);
б) договорите, с които се прехвърля наследство, в което има недвижими имоти;
в) актовете за отказване от вещни права върху недвижими имоти;
г) договорите за делба на недвижими имоти, както и съдебно-разделителните протоколи относно такива имоти;
д) молбите на кредиторите на наследодателя или на заветниците за отделяне на недвижимите имоти на наследодателя;
е) договорите за наем на недвижим имот, в т.ч. на земеделска земя, за срок по-дълъг от една година, както и договорите за аренда;
ж) спогодбите по спорове относно актове, които подлежат на вписване;
з) влезлите в сила съдебни решения и решенията, с които се констатира съществуването на подлежащи на вписване актове по предходните букви;
и) преписи от обявените завещания с предмет недвижим имот и права върху недвижим имот и всички други актове, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.
Актовете, които не подлежат на вписване – придобиване на недвижим имот по силата на закона; завещанията относно недвижими имоти освен тези от буква "и" и всички други придобивания на недвижими имоти по наследство; договори за наем на недвижим имот, ако са свързани с държавна тайна.
Вписването на нотариалните актове по буква "а" се извършва по писмена молба на нотариуса, който ги е извършил, а на всички други актове или преписи от тях – по писмена молба на страните, на нотариуса и на всеки, който има интерес от вписването. Вписването на извършени от съдията по вписванията нотариални актове и на преписи от обявените от него завещания се извършва служебно. За вписване на нотариалните актове по буква "а" се представят два еднакви първообраза от тях. За вписване на всички други актове се представят оригиналът и официално заверен препис от него или два такива преписа, ако не може да се представи оригиналът, съответно два нотариално заверени преписа от обявените завещания с предмет недвижим имот и права върху недвижим имот. Когато вписването се извършва по молба на нотариус, се представят три еднакви екземпляра, съответно три преписа.
Вписването се извършва по разпореждане на съдията по вписванията, като актът се записва незабавно, а върху него се отбелязват номерът, под който е записан в регистъра, датата, както и томът и страницата на партидната книга, в която е нанесено вписването. След вписването актът се подрежда в съответната книга и в срок до 3 дни вторият екземпляр от вписания акт се връща на правоимащия. Ако вписването се извършва по молба на нотариус, се връщат вторият и третият екземпляр от вписания акт.
Заличаването – при вписани преди това вещни тежести, ипотеки и възбрани. Става по писмена молба на заинтересованата страна. Може да бъде предписано и от съда. Със заличаването се прекратява действието на вписването. Документите, с които се иска заличаване се регистрират в обикновения регистър и се отразяват на партидата, както и молбата или писмото, с които се иска заличаване се подреждат в дело.
В определени случаи в периода от вписването до заличаването по партидите на имота могат да се правят или търсят да бъдат направени съответните отбелязвания. Отбелязване се извършва с предоставяне на документа, който е подлежал на вписване и е бил вписан вече веднъж.
Подновяване на вписването – възможно е само в предвидените от закона случаи.
Отказите на Нот. и съдиите по вписванията да извършат определено Нот. действие се обжалват пред съответния ОС в 7-дневен срок от отказа. Може да обжалват само страните по сделката или заинтересованите от вписването лица.
Нотариусът не може да обжалва отказа на съдията по вписванията, тъй като той не е страна, а лице овластено с определена компетентност.
Нотариусът или съдията по вписванията могат да откажат вписване при: неспазване на предвидената форма; наличието на акт, който не подлежи на вписване.