22. Поправка и обезсилване на нотариално удостоверяване.

Поправката се извършва тогава, когато в съдържанието на документа има грешки, които не съответстват на обективната истина – пропуснати са думи, изречения, допуснати са излишни думи, изречения, неточности. Става дума за грешки, които имат съществено значения, свързано било с предмета, било със страните по производството.
Поправка на проект за нотариален акт
Нотариалния акт е проект във всяка една фаза от производството до момента на неговото подписване от страните и нотариуса. Затова от началото до края на производството е възможно поправянето на документа по този ред.
Според ГПК поправката на проект за нотариален акт става чрез забележка поставена в края на акта. Обичайно се вписва ръкописно и се отбелязва какво се поправя. Преди това излишните думи се зачертават с тънка черта, така че да се четат, ако са сгрешени верните думи се вписват в междуредието, пропуснатите думи също се вписват в междуредието. Всичко това се описва много подробно в забележката – на кой ред, от коя страница. Забележката се подписва от всеки, който подписва нотариалния акт, това е условие за действителност. Ако не бъде спазено това изискване се счита, че актът съществува без забележката. Ако няма място върху листа, се прикрепя допълнителен лист (алонж).
Според Живко Сталев се пристъпва към тази поправка доколкото действието е неотложно. След подписването актът става окончателен и всяка поправка извършена по този ред е нищожна.

Поправка на окончателен нотариален акт
За поправка на нотариален акт се съставя акт за поправка на нотариален акт , за който се плаща обикновена нотариална такса. Производството се извършва пред всеки нотариус, няма пречка той да е различен от нотариусът съставил акта, който се поправя. Необходимо е да се уведоми обаче нотариуса, изготвил първоначалния нотариален акт и да му се изпрати препис от акта за поправяне на нотариален акт.
Актът за поправяне на нотариален акт има несамостоятелна доказателствена сила, акцесорен.
Участници в производството са всички лица, които са участвали в съставянето на първоначалния нотариален акт. Ако един от участниците не желае да участва в това производство, то не може да се състои. Установяването на грешката и поправянето й ще може да се иска по съдебен ред. Няма пречка да участват пълномощници.
Актът за поправка на нотариален акт е с опростено съдържание, съвпада с това на забележката по предходното производство. Отбелязват се датата на изготвяне, нотариусът, пред който се извършва производството, явилите се участници и по нататък се установява това, което се поправя – на коя страница, кой ред, какво се поправя. Не може да се променя вида на сделката и волеизявленията на страните. Ако страните са си променили волята следва да сключат нова сделка.

Обезсилване на нотариален акт
Не може да стане по искане на страните, нито от нотариуса, а само по силата на влязло в сила съдебно решение. Действието на такова съдебно решение е винаги автоматично, ex lege, не са необходими определени конкретни действия на който и да било от участниците в производството. По силата на тази отмяна официалната доказателствена сила на отменения акт отпада.
Такъв е случая например при нотариален акт за правна сделка, когато една от страните не изпълнява своите задължения, другата може да иска от съда да развали договора.. Ако договорът се развали със съдебно решение, това съдебно решение има обратна сила. Исковата молба, с която се иска разваляне на акта се вписва, вписва се и съдебното решение, с което се отменя нотариалния акт.