21. Универсална конвенция за авторско право. Особености на англо-американското и континентално разбиране за авторско право.

От терминологична гледна точка, самото име на конвенцията има за цел, чрез нея, да се създаде такъв режим, който да уеднакви различните правни системи, съществуващи в света след Втората св.в. и то най-вече различията между европейската система и тази на САЩ.
Приета е в Женева. България също я е подписала.
Поводът тази конвенция да бъде приета е, преди всичко, необходимостта от премахването на загубите, които САЩ търпят с разрастването на техния книжен пазар.
Идеята е да се създаде достатъчна и действена закрила, да се уредят въпроси, свързани с депозирането и регистрацията на авторските произведения.
Тази конвенция регламентира знакът за конвенционна закрила – знакът „С” (copy right), ограден в кръгче.
Конвенционната закрила се състои от знакът, името на автора и годината на първата публикация. Годината е важна, защото от този момент се брои срокът на действие на авторското право, което е 70 години, считано от 1-ви януари на годината, следваща публикацията.
Данните се изписват на езика, на който е написано произведението.
Когато говорим за права на автора по отношение на публикувано произведение се има предвид, че авторскоправната закрила върху това произведение започва да тече от последния ден на годината, посочен в знака.
Срокът на закрила по Универсалната конвенция е 25 години, то на практика никога не се е прилагал.