21. Нищожни и неистински нотариални удостоверявания.

Нищожността на нотариалните удостоверявания, а в по-широк смисъл и на нотариалните производства, не трябва да се бърка с нищожността на други правни актове. Основанията за нищожност на нотариалните производства са уредени в ГПК и други закони. Така или иначе ако сделката е нищожна, нотариалното производство също ще е нищожно, но само на 1 основание – нарушение на императивно правило на закона, което забранява на нотариусът да извършва противоречащи на закона сделки или книжа.
Обратно сделката може да не страда от никакъв порок, да е абсолютно действителна, а нотариалното производство да е нищожно. Последиците в тази хипотеза са, че не произтичат правни последици от това производство, документът, който е създаден няма доказателствена сила, сделката, която е действителна става нищожна поради липса на форма, ако нотариалния акт или удостоверяването на подписите са форма за действителност.

Основания за нищожност:
1. Основания, свързани с нарушена нотариална компетентност:
1) Юридическия факт, който е удостоверен не се удостоверява нотариално – например нотариусът извършва с нотариален акт припознаване на дете;
2) Нарушена материална компетентност – например производството е извършено от помощник-нотариус вместо от нотариус;
3) Нарушение в района на действие;
4) Нарушена местна компетентност;

2. Основания, свързани с нарушение на съществени процедурни правила:
1) Нарушения, свързани със същински нотариални действия – при нотариален акт прочитане, подписване и други.
2) Нарушения свързани с личното явяване на страните;
3) Нарушения свързани с вещи лица, тълковници.
Прогласяването на нищожността става чрез: Отрицателен установителен иск; Насрещен иск; Възражение срещу предявен иск; Присъда.

Неистински нотариални удостоверявания
Неистинските нотариални удостоверявания могат да бъдат:
1. Неавтентични – когато изхождат не от нотариусът, на който се приписват;
2. Неверни – такива са тези, в които са отразени факти, които не съществуват в обективната действителност.
Установяват се с отрицателен установителен иск. Обяви ли се неистинността им се приравняват на нищожни.