20. Предположение за бащинство от съпруга.

Произход от баща – чл. 62, ал. 1 СК . Максимата - бащата е този, когото бракът посочи. Детето е от нормално брачно съжителство. Наличието на брачната връзка е абсолютна предпоставка за установяване на произхода на бащата.Съпругът на майката се смята за баща на детето, родено по време на брака или преди изтичането на 300 дни от неговото прекратяване. Ако детето се роди на 301 и първия ден детето е извънбрачно.(чл. 61, ал. 1 от СК)

Чл. 61 има 2 способа:
- способ за установяване на произход от баща
- процесуална норма, защото размества тежестта на доказване.
Оборима е презумпция по чл. 62 и 63 СК
Предпоставки за влизане в действие – закона изисква наличност на 3 предпоставки за да влезе в сила чл. 61 СК :
- законен брак на майката на детето и презумптивния баща на детето. Не се прилага презумпцията за бащинство при нищожен брак и фактическо съжителство
- произхода на детето от съпругата трябва да е установено
- детето да е родено през време на брака без значение кога
Усложнени хипотези:
1. Възникване на конфликт на презумпции за бащинство при два последователни брака на майката. Чл. 61, ал.2 СК
В случай, че съпруга от новия брак не признае детето, може да оспори бащинството до 1 год. от раждане на детето.
Разпоредбата на чл. 62, ал. 4 СК допуска за първи път детето да оспорва презумптивното бащинство до 1 год. от навършване на пълнолетие.
Намеса на прокурор при наличие на двама бащи.
Раждането се обявява от бащата.
Чл. 81 Гражданска регистрация. – всеки от бащите отива и обявява раждането.
Иск за оспорване на презумптивно бащинство - само по исков ред. С този иск по чл. 62 СК не може да се оспори произход от баща установен с припознаване. Ако обаче иска е оспорен от баща по припознаване, то това може да се оспори пред административния орган. Ако детето е малолетно може да се оспори по исков ред по чл. 62 СК. Предявяване на иск за оспорване на бащинство е допустимо когато името на 1 мъж е било вписано погрешно в акта за раждане. В тези случаи закона предвижда анулиране на акта за раждане по административен ред, доколкото са налице условия на чл. 81 Закон за гражданска регистрация. В тези случаи не може да има иск з установяване на бащинство. Не може да се предяви такъв иск преди време на раждане.
Необоримо е предположение за бащинство при наличие на две хипотези :
- детето да е родено при условия на асистирана репродукция
- съпруга на майката да е дала информирано съгласие – чл. 130, ал.1 З за здравето и Наредба 28/2007 за дейности на асистирана репродукция.

Иск за оспорване на презумпция за бащинство :
По новия СК допуска не само от бащата, а и от детето чл. 62 ал. 1,2 и 4 СК – предявяване на този иск е ограничен с 1 год. преклузивен срок. При уважаване на иска – бива оборвано с обратно действие. Има действие от датата на раждане.
Прекратяване на съдебното производството съгл. чл. 335 ГПК - ако детето почине. Не намира приложение по аналогия при другите искови производства.