19. Произход. Произход от майка.

чл. 60-73 СК
ППВС 5/78 г. – основен тълкувателен акт
Понятие за произход - биологична връзка на детето с жената, която го е родила, съответно с мъжа от когото е заченато. Произходът е ю.ф. не е правно отношение.
Като ю.ф. има правопораждащо действие в няколко насоки :
1. Правните последици, засягат важни правоотношение обхванати от гражданския статус на физически лица (съставя се акт за раждане). Правно качество майка, баща, детето (изходящо от 1 степен). Произхода има значение за определяне на името. Поради значението за произхода правната уредба е императивна.
2. Възниква семейно правоотношение родител-дете. Образува се от родителските права и задължения.
3. ю.ф. на произхода стои в основата на родствените връзки – чл. 74 и следващи СК. на свой ред родството е ю.ф. който поражда правни последици в редица насоки чл. 1 СК. родството като ю.ф. има значение в редица насоки: в областта на семейното право, наследственото право, гражданското право, вещното право (чл.115 ЗЗД), облигационното право (чл. 48 ЗЗД). Произходът е биологична, а не правна връзка, който придобива правно значение само ако бъде установен посочените от закона способи по чл. 60,ал.1 и 2 , 61, 64, 68, 69 СК. Всички искове за установяване, оспорване на произход са искове осъществяване на съществуване, несъществуване на факт с право значение. Чл. 124, ал.1 ГПК.

Принципи:
1. Принцип за истинността на произхода- законодателя изисква установяване на истината и подчинява цялостната уредба на произхода на тази цел. Постигането на тази цел бива два вида :
- специални правни способи – които се отнасят или само за установяване на майчинство или само са установяване на бащинство (акт за раждане). Ако не може да се установи с акт за раждане – установява се с положителен установителен иск чл. 68 СК. Произход от баща – предположение за бащинство на съпруга на майката. Ако няма предпоставки за презумпция за бащинство е иск за установяване на бащинство – иск по чл. 69 СК
- общи - припознаване
Пречки за установяване на извънбрачен баща. Чл. 68 СК – иска може да се поиска безсрочно. Заради принципа на истинността на произхода нашата практика допуска всякакви средства за водене на тези дела по ГПК. Назначават се най-различни съдебни експертизи. Закона допуска послесмъртно търсене на произход, т.е. след като има смърт и на двамата родители. Чл. 72, ал. 2 СК.
2.Принцип за стабилност – щом е установен произхода се установява стабилност, т.к. със стабилността се определят редица елементи от гражданско-правния статус на личността.

Видове правни гаранции:
- императивна забрана за търсене на нов произход, докато наличния произход не е оборен по съответния ред чл. 71 СК
- като гаранция за стабилността на произхода закона установява преклузивни срокове. Чл. 73 СК
- ограничаване на легитимацията на исковете за установяване и оспорване на произход, т.е. ограничават се определен кръг лица, които могат да имат правно качество страна. Свежда кръговете на лицата до 3 върха на биологичния произход : майка, баща, дете. (Тук може да се търпят различкия при оспорване на произход от майка установен с акт за раждане в хипотезата на две различни деца, объркани още с раждането)Това са искове intoito persone. Чл. 72, ал.1 ЗН . Исковете за развод – настъпва трансформация на иска от конститутивен в установителен.
Исковете за установяване на произход с/у наследник, но наследниците нямат право да предявят такива искове.
Произхода не може да се създаде или прекрати със съдебно решение. Съда може само да го конституира или да го отрече.
3.Принцип Numerus klausus , т.е принцип за законоустановеност и изчерпателно изброяване на .... – правните средства за изрично и изчерпателно уредени с ПН. Чл. 343 ГПК

Обща характеристика за способи за установяване и оспорване на произход.
Установяване и оспорване на биологичната връзка на произхода. Два вида :
1. Специфични
2. Общи, универсални способи
С оглед на правната си природа могат да бъдат разделени на :
1. Искови – всеки от тези способи има свой специфичен, фактически състав, поради, което те не бива да се смесват. Подчинени на строга диференциация.
2. Неискови –
От гледна точка на х-ра на търсената защита исковете са положително установени искови – установителни и отрицателни искове - оспорване. Оспорване на произход са искове с едно изключение в хипотезата на чл. 66, ал. 1 СК. Това са административни производства.
Действието на съдебното решение, с което се уважава иск за установяване или оспорване на произход е само декларативно. Съдебното решение не създава произход. Производствата са спорни, състезателни - чл. 331 ал. 1 ГПК. Обща особеност – съда не може да уважи иска само на основание на признаване.
Специфика на тази категория дела – майката като ищец, бащата е ответник. Задължително назначаване на особен представител при спазване на чл. 29, ал.4 и ал. 5 ГПК.
Важност на правните последици - родово подсъдни на 1 инстанция на ОС. Чл. 104, ал.1 ГПК

Произход от майка
Майчинството се свързва с факта на раждане (чл. 60 ал.1 СК) и в случаите при които бременността на жената е предизвикана с техники на асистирана репродукция. Без значение е дали майчинството е по естествен път, дали майката е женена или не. Закона повелява, че майка на детето е жената която го е родила, а не жената донор, с която е предизвикана бременността. (Чл. 60, ал.2 СК, § 1 ).
Произхода на детето при условия на асистирана репродукция не може да се оспорва.
При иск по чл. 60, ал.3 СК има 5 страни, които могат да правят искания – двете спорещи страни със съпрузите и детето. Вторият иск е за установяване на произход.