19. Нотариална покана.

Когато едно лице иска официалното му изявление до другиго да има обвързваща доказателна сила за него, съобщението трябва да се изпрати и връчи чрез Нотариус. Само така той ще разполага с доказателства на коя дата другото лице е уведомено.Всяко физическо или юридическо лице може да изпрати до друго лице Нотариална покана (уведомление).
Например за изпълнението на дадено задължение няма определен ден и длъжникът изпада в забава. Изпраща му се нотариална покана от кредитора с определени напомняния и искания.
Нотариална покана може да се отправи чрез всеки правоспособен Нотариус, но е препоръчително, той да е с район на действие, където е адреса на получателя.
Производството започва с устна молба на лицето, желаещо да изпрати покана, отправена към Нотариуса. Представят се три (или повече в зависимост от броя на адресатите) еднообразни екземпляра от поканата. Нотариусът установява самоличността, дееспособността на явилия се пред него. Проверява и съдържанието на нотариалната покана, за да не съществува пречка за осъществяване на съответното нотариално действие.
С нотариалната покана Нотариусът удостоверява актът на връчването й, като върху всеки екземпляр се отбелязва датата на представяне, името на Нотариуса и на лицето, представило поканата, регистрационният номер по регистър, том, където е подредена поканата и номер. След това единият екземпляр се подрежда в специална книга, другият се оставя на разположение на изпращащото лице, а останалите се връчват на адресантите срещу подпис.
Връчването на Нотариалната покана става чрез служител от нотариалната кантора, на когото изрично са възложили тези функции (чл. 50 от Закона за нотариусите). Той оформя разписката, съгласно разпоредбите на Гражданско-процесуалния кодекс. Отговорен за извършените от него действия е Нотариусът, към когото той работи.
Отбелязва се и начинът на връчване – лично, за когото е поканата, или на друго лице (от семейството, съсед, домоуправител т.н, който се е съгласил да предаде поканата). Ако този, до когото е отправена поканата, откаже да се подпише, отказът му задължително трябва да се установи с подписа на поне един свидетел. Трите му имена и точният му адрес задължително тряба да бъдат отбелязани от връчителя върху разписката. Когато тя е оформена по този начин може да се счита, че уведомлението е надлежно извършено с произтичащите от това законови последици.
Нотариалното удостоверяване не е действително, когато не е отбелязано на кого е връчена поканата и когато разписката не е подписана от връчителя.
Законът не изисква Нотариусът да заверява подписите върху поканата. Затова този, който я изпраща, може да не се яви лично в кантората, а да изпрати свой представител да я занесе.
Нотариусът удостоверява само, че поканата е изпратена и връчена. Той не се интересува кой и до кого я изпраща. Не го вълнуват и гражданските правоотношения, за които се отнася. Длъжен е да следи само дали нейното съдържание не противоречи на закона и добрите нрави.
По този начин могат да се изпращат и всякакви други съобщения, предупреждения, отговори, свързани с каквито и да било граждански и търговски отношения.
При удостоверявания за явяване или неявяване на лица пред нотариуса за извършване на действия пред него се съставя констативен протокол. По същия начин се удостоверява съгласието или несъгласието на явилите се лица за извършване на съответните действия. За съставяне на констативния протокол, доколкото няма особени правила, нотариусът се ръководи от разпоредбите на чл.593,ГПК. Констативният протокол се съставя в два еднообразни екземпляра, които се подписват от молителя и от нотариуса, след което единият от тях се подрежда в нарочна книга, а другият се предава на молителя, заверен като препис. Констативният протокол доказва с присъщата на нотариалните удостоверявания доказателствена сила удостовереното с него.

Това е едно по-особено производство, отличава се по това, че не винаги деня на нотариалното удостоверяване съвпада с деня, на който участникът се е явил пред нотариусът. Това производство удостоверява 3 факта:
- че определено лице е направило определено волеизявление;
- че това волеизявление е достигнало до друго лице, което е адресат на поканата;
- че това узнаване е станало в деня на нотариалното удостоверяване.
Пред нотариусът поканата се представя в 3 еднообразни екземпляра – 1 за адресата, 1 за този който прави волеизявлението и 1 за нотариуса. Нотариусът трябва да връчи тази покана на посочения адрес, като на този адрес трябва да я връчи на адресата!  Често страната не желае да получи нотариалната покана. В такива случаи този факт се отбелязва с двама свидетели. Удостоверяването чрез надпис се извършва в деня на връчването, отбелязва се че на страната е било съобщено съответното волеизявление и се поставя печат. Екземплярът за нотариусът се подрежда в специален регистър.

Морски протест
Когато през времена плаване или престой с кораб е произлязло произшествие, което може да даде основание за предявяване на претенции срещу корабопритежателя, капитанът е длъжен по установения ред да направи заявление за съставяне на морски протест. То трябва да съдържа описание на фактите на произшествието и взетите мерки от капитана за обезшечаването на повереното му имущество. Заявлението за морски протест се прави:
1. в българските пристанища – пред нотариус;
2. в чуждите пристанища – пред консула на БГ или пред компетентното длъжностно лице на чуждата държава по реда, установен в законодателството на тази държава.
Заявлението з аморски протест се прави в първото посетено пристанище в срок от 24 часа от пристигането на кораба. Ако произшествието, което налага съставянето на морски протест, е настъпило в пристанището, заявлението се прави в 24 часа от произшествието. Когато не е възможно да се иска съставяне на протест в срока, в заявлението трябва да се посочи причината за това. При основателно предположение, че товарът е пострадал, заявлението трябва да се направи до отваряне на люковете. Разтоварване преди заявлението може да има само при крайна необходимост.
За доказване на фактите в заявлението, капитанът е длъжен едновременно с предявяването му или не по-късно от 7 дни от пристигане или от произшествието, да представи на нотариуса или длъжностното лице корабния дневник и заверени извлечения от него. При погиване на корабния дневник в заявлението за морски протест трябва да бъдат подробно изложени всички обстоятелства на произшествието и причините за погиване на дневника.
Нотариусът или длъжностното лице на основание заявлението на капитана, данните от корабния дневник и разпита на капитана и на не по-малко от 2 свидетели от командния състав, съставя акт за морски протест и го заверява.