18. Последици от развода, свързани с упражняването на родителските права.

Чл.106 СК
Прекратяването на брака между родителите се отразява върху положението на децата. В бракоразводния процес по молба на страните, съдът пред който е предявен иска за развод или унищожаване на брака определя привременните мерки за грижата на децата и тяхната издръжка. Те имат действие до приключване на процеса. Основен критерий при определянето на мерките е интереса на децата. Привременните мерки се поставят с определение на съда, което не подлежи на обжалване, но същият може да го измени. Адресат на мерките са децата, общи на двамата родители - това са общите рождени деца. Произхода им се установява с акт за раждане. Съда изслушва определени лица, като не е зависим от мнението им. Това са:
-родителите - задължително;
-децата - навършили 14г. задължително, от 10-14 г. изслушването е факултативно; под 10г. - недопустимо;
-близки - изслушването е факултативно.
Съдът е длъжен да преценява всички обстоятелства с оглед интереса на децата. Родителските права не могат да бъдат предоставени на виновния съпруг - условие: ако това ще има отрицателно въздействие върху отглеждането и възпитанието на децата. Ако решението на съда не съответства на интересите на детето, то ще подлежи на отмяна от II инстанционния съд, защото противоречи на закона.
Съдът постановява на кой от родителите да се предостави упражняването на родителските права. Предпочитаният родител да е дееспособен, да не е лишен от родителски права. да не е лишен от родителски права, може да е непълнолетен, ако е еманципиран (сключил брак). Родителя на които не са предоставени родителските права губи само голям обем от практическото упражняване, а не губи качеството на родителя. Той има право:
-на лични отношения с детето;
-възпитателно въздействие върху него;
-дължи издръжка;
-ако родителят, на когото е" предоставено" детето изгуби родителските права - те автоматично преминават върху другия родител.
Издръжката - по време и след процеса -привременна, служебна. За минало време назад, издръжката се присъжда само, ако е била поискана.
Настаняването на детето при приемно семейство, баби, дядовци, други роднини и близки или в обществено заведение - по изключение се прилага, ако интересите на детето налагат това. Обществено заведение - само ако не може да бъде настанено при трето лице. Съгласието на третото лице е необходимо. То не носител на родителските прав. То може да представлява детето. Настаняването отпада с отпадане на обстоятелствата, които го налагат. Родителските права продължават да се носят от родителите.
Изменение на мерките:
-ако обстоятелствата се изменят. Мерките нямат сила на присъдено;
-само РС по местожителството на детето; служебно по молба на единия или двата родители. Производството е съдебно административно и няма ответник и ищец. Съдът изслушва съответните лица, служебно се разглеждат въпросите за издръжката, използването на семейното жилище. Изпълнение на действието на решението-закона не урежда изрично нито начина нито изпълнителния орган.
Преустановяване на действието:
-автоматически при навършване на пълнолетие на детето;
-при брак на непълнолетния. Поставените мерки отпадат при нов брак на бившите съпрузи.