18. Съхранение и обявяване на саморъчно завещание.

Завещателят разполага с 4 алтернативни възможности за съхранение на саморъчно завещание:
1. Да го задържи при себе си;
2. Да го предаде на бенефициера;
3. Да го предаде на трето лице;
4. Да го предаде за съхранение при нотариуса – чл. 25, ал. 2 от ЗН.

Съхранение на саморъчно завещание
В случай на последната хипотеза завещателят трябва да го предаде на нотариуса в затворен плик, с писмена молба (може от завещателят или от трето лице – според Димитров третото лице трябва да е изрично упълномощено, според Петров не е необходимо). При саморъчно завещание нотариусът следва да не знае нищо относно завещателните разпоредби, на практика обаче се случва обратното. 
Нотариусът съставя протокол върху самия плик, в който се вписва датата на съставяне на протокола, името на лицето, което предоставя плика, както и заявление, че в плика се намира саморъчното завещание на дадено лице, което му се предава за съхранение. Протоколът се подписва от завещателят или третото лице и от нотариуса. Пликът се съхранява в касата, а съхраняването се отбелязва в специален регистър, тъй като това е единственият документ, който е невъзстановим.
Завещание, прието за съхраняване може да бъде върнато само на завещателят, по негово изрично искане. С молбата за връщане не се образува ново нотариално дело, а тя се прилага към образуваното по молбата за депозиране на завещанието дело. Отново се съставя протокол, който трябва да съдържа дата, опис на плика и подпис на завещателя и на нотариуса.

Обявяване на саморъчно завещание
Независимо къде е съхранявано, саморъчното завещание се обявява задължително от нотариус. Задължение да искат обявяване на саморъчното завещание имат лицата, при които се намира завещанието. Редът и начинът за обявяване на саморъчно завещание включват съставянето на протокол, в който се описва състоянието на плика, неговото разпечатване, състоянието на завещанието. Протоколът се подписва от нотариуса и от лицето, което е поискало обявяването.
Съставянето на протокола и разпечатването не са достатъчни за да се легитимира дадено лице по завещанието, нужни са данъчна оценка на имота, удостоверение за наследници, акт за смърт на завещателя.