17. Имуществени последици от развода.

Разводът има основание за прекратяване на семейните имуществени отношения.
ПРИ РАЗДЕЛНОСТ и при БРАЧЕН ДОГОВОР – според тях.
ПРИ СИО: Прекратяване, т.е. отпадат специфичните характеристики на СИО. Бездяловата се превръща вече в дялова, обикновена съсобственост под режима на Закона за собствеността изцяло. Отпаднала е и друга специфика - че СИО е неделима. Вече е делима и може да се извършва делба. Дяловете са равни, това изхождаме от презумпцията за равния принос. Това е първоначалното положение. Щом разводът е по исков ред се определят равни дялове. Предпоставките за неравни дялове са посочени при определяне на по-голям дял на съпруга. Искането на единия ще е за по-голям дял. Правото на по-голям дял е едно правообразувано субективно право. То се упражнява само по съдебен ред. Дори и да не спорят този, който ще получи по-голям ще предяви иск. Искът е конститутивен. За неговото предявяване има срок, които е 1 година от прекратяване на брака, той е преклузивен, а не давностен.
Освен при развод, исковете за по-голям дял могат да бъдат предявени:
-при унищожаване на брака;
-по съдебен ред и през време на брака, ако важни причини налагат това.
Основания за искане по-голям дял:
1 )_при прекратяване на общността поради развод или по ред (по време на брака; ако важна причина налага това), съдът може да определени по-голям дял от общото имущество на единия съпруг, ако приносът му в придобиването значително надхвърля приноса на другия съпруг. Но това, че единия имал по-голяма заплата не е достатъчно, защото приносът в целия му смисъл - както прекия, така и косвения. Съдът само, по справедливост ще даде оценката си спрямо косвения принос. Оценката на косвения принос е възможност. Това означава, че искането може да се отнася само до по-голям дял върху отделни вещи или влогове. Определя нови идеални части в съсобствеността, но само в рамките на производството.
2)_други основания за по-голям дял са свързани с упражняването на родителските права. Основният момент на доказване ще е материалното положение на този родител. По справедливост съдът ще прецени и определени някакъв нов размер на дяловете, така че да се компенсират задълженията.
3)_СК съдържа също правило относно упражняването на родителските права. Съпругът, на когото са предоставени за отглеждане и възпитание ненавършилите пълнолетие деца, получава извън дела си движими вещи, които са предназначени за тяхното отглеждане и възпитание. Тази норма пряко няма ефект, но косвено има, защото вещите, предназначени за отглеждане на децата се обособяват вън от общността. Значи тя се намалява. Дяловете пак са равни, но от по-малка СИО, без вещите, които са съсобственост на децата.При определяне по-голям дял от СИО. В един момент съдът предоставя на бащата отглеждането на децата. И вещите, които майката е получила би трябвало да следват децата.Ако този, който има право на по-голям дял не по време на производството, може ли неговите наследници и кредитори да искат по голям дял. В определени хипотези а СК - категорично не, защото става дума за една лична преценка на титуляра на по-големия дял, който е починал. При хипотезата е възможно, защото прекият принос все пак подлежи на доказван

Други имуществени последици от развода
Право да иска част от стойността на личното имущество на другия съпруг. При развод всеки от съпрузите има право да получи част от стойността на вещите за упражняване на професия и от вземанията на другия съпруг, придобити през времето на брака, ако са на значителна стойност и той е допринесъл за придобиването име труда си, със средствата си или с работата си в домакинството. Този иск може да се предяви и при развода, ако поведението на съпруга, който е придобил имуществото, поставя в опасност интересите на другия съпруг или на децата. Искът е конститутивен от стойността, т.е. това е една парична претенция. Щом има претенция това ще се упражни с осъдителен иск, за да се осъди екс-съпругът да плати сумата.
Става въпрос за:
1) за вещите за упражняване на професия (движимите), придобити от единия съпруг през времето на брака, които му служат за обикновено лично ползване или за упражняване на професия;
2) за вземанията на другия съпруг, т.е. облигационните ме права - парични, непарични, но те имат паричен еквивалент.
Предпоставка - те да са на значителна стойност. Тя се преценява конкретно от съда с оглед на стандарта на съпрузите.
Втората важна предпоставка е приносът на съпруга, който иска тази сума. Той трябва да е допринесъл за придобиването на тази сума. Приносът в този случай трябва да се предполага, не е нужно. Щом приносът е равен, ако не се докаже друго, наполовина е. Ако е установено друго във връзка със спора по СК, това трябва да се съобрази и с други обстоятелства по СК, те.е идеята е вземанията от вещи за упражняване на професията са включени в СИО, но за удобство са лични. И при прекратяване на брака тази тяхна същност престава да съществува, за да се възстанови равенството, За да се избегне неоснователно обогатяване. Искът - в 1 годишен срок. Допустим е при: развод, унищожаване на брака, при прекратяване на СИО.
Друга последица - ползването на семейното жилище. Ако имат деца до 18 години, съдът е длъжен служебно да се произнесе по въпроса за семейното жилище. Упражняването трае до навършване на пълнолетие на децата. Вината, също е важна част, когато семейното жилище е общо.
Друга имуществена последица - отпадането на наследството. Това по закон отпада автоматично, защото лицата нямат вече качеството на съпрузи. Наследяването по завещание също отпада - защото се смята, че е отпаднал мотивът на завещанието.
Второто разпореждане в случай на смърт е застраховката в полза на съпруга. Сумата ще бъде изплатена на наследниците, а не на екс-съпруга. За осигуровките също.
Друга имуществена последица от развода -отмяна на дарението. Също като при завещанието. Мотивът е качеството съпруг. Правото на отмяна на дарението е потестативно, което се упражнява по съдебен ред. 1 година срок, от деня на допускането на развода чрез съдебно решение.