17. Нотариално завещание. Отмяна на завещание с нотариален акт.

Нотариално завещание
Господстващото в теорията становище е, че нотариалното завещание не е нотариален акт.
Определение: едностранен, личен, формален и отменим акт, с който едно лице се разпорежда безвъзмездно за след смъртта си с цялото си имущество или с част от имуществото си в полза на определено от него лице.
Нотариалното завещание, като строго формален акт е подчинено на правната уредба на ЗННД, ГПК и специалните правила на ЗН.
Нотариалното производство за извършване на нотариално завещание се образува по писмена молба на завещателя. Към нея се прилага удостоверение за данъчна оценка, ако лицето е собственик на недвижим имот, за движимите вещи завещателят прилага декларация, която сочи пазарната оценка на вещите. За нотариалното завещание не се прави проект, а се написва саморъчно от нотариуса. По принцип се извършва в нотариалната кантора, но е възможно да се извърши извън нея. Написването на нотариалното завещание в нотариалната кантора може да се извърши с помощта на технически средства (компютър). Написването на нотариалното завещание извън нотариалната кантора освен саморъчно, може да се извърши и с пишеща машина.
В това нотариално производство е недопустимо участието на представител, завещателните разпореждания се правят лично от завещателят. Съгласно чл. 24, ал. 2 от ЗН завещателят изразява устно своята воля на нотариуса, който я записва така, както е изявена. След това нотариусът прочита завещанието на завещателят в присъствието на двама свидетели.
Нотариусът отбелязва изпълнението на тези формалности в завещанието, като означава мястото и датата на съставянето му, след което завещанието се подписва от завещателят, свидетелите и нотариусът, в тази поредност. Ако завещателят не може да се подпише той трябва да посочи причината за това и нотариусът отбелязва неговото изявление в завещанието преди прочитането му.
При съставянето на нотариалното завещание, нотариусът задължително проверява изпълнени ли са следните изисквания на закона:
1. Дали завещателят е правоспособен.
2. Проверява се дали завещателят е дееспособен, тоест дали завещателят не е поставен под пълно запрещение, тъй като това би било пречка за извършването на производството. Според практиката на Върховния съд нотариално завещание извършено от ограничено запретен няма да бъде унищожаемо, ако при конкретния случай бъде установено, че той е действал разумно. Този който преценява е нотариусът.
Тъй като нотариалното завещание е едностранен акт, страна и участник в производството е само завещателят. Свидетелите са лица участващи в завещателния акт по аргумент на чл. 15 от ЗН. В случаите на чл. 17, чл. 18 и чл. 19 от ЗН (завещание с тежести) нотариусът е длъжен да впише в нотариалното завещание модалитетите, които завещателят иска да има в него, като се следи дали волеизявлението на завещателят и модалитетите не противоречат на добрите нрави. Двамата свидетели трябва да присъстват от началото до края на процеса на извършване на завещанието. Те следят за свободното изявяване на волята на завещателя и дали е точно отразена от нотариуса.
Ако завещателят не може да се подпише или е неграмотен, това обстоятелство трябва да бъде вписано изрично в акта. В този случай лицето може да постави пръстов отпечатък, като задължително се обозначава от пръста на коя ръка е снет. По отношение на лицата, които не знаят български език или са глухонеми се процедира по реда на ГПК.

Нотариален акт за отмяна на завещание.
Завещанието е отменим акт, независимо дали е нотариално или саморъчно. Производството за отмяна на завещание с нотариален акт започва с писмена молба на завещателя. Процедурата и предпоставките за извършване на този нотариален акт са същите, каквито са предпоставките за извършване на обикновен нотариален акт, с изключение на изискванията по отношение на изпълнение на особените изисквания на закона и документите за цената на вещите.
Отменителният нотариален акт трябва да съдържа изрично волеизявление на завещателят, че отменя предходните завещания, както нотариални, така и саморъчни; може да се отменят едно или няколко завещания. При извършване на този нотариален акт не се проверява дали съществуващото завещание е действително, какви са неговите клаузи, има ли законна пречка в този акт да се правят завещателни разпореждания.
Има две становища по отношение подписването на нотариален акт за отмяна на завещание:
1. Според Христо Омарбалиев е правилна практиката на нотариусите да отменят завещания с нотариален акт в присъствието на двама свидетели;
2. Според Панчо Бежков и проф. Цанкова не е задължително този акт да бъде подписан от свидетели. Те считат, че този нотариален акт не е форма на нотариално завещание и за него важат правилата за обикновените нотариални актове.