16. Лични последици от развода.

С развода отпадат всички лични задължения между съпрузите. Съпрузите се освобождават от нравствено-емоционалните изисквания на СК - обединени под наименованието "Взаимност". Отпадат задълженията за съпружеската вярност, за взаимно уважение и разбирателство. Прекратяването на брака създава възможност за сключване на нов брак от бившите съпрузи. Тази възможност настъпва в самия момент на прекратяването на брака. Единственият личен въпрос, който СК урежда е свързан с фамилното име. Съдът може да постанови след развода съпругът/а да носи името на другия съпруг/а, ако последният е съгласен. Възможностите са следните: ако единият съпруг е станал известен с името на другия съдът може да реши той да продължи /:а носи същото име; при изменение на с обстоятелствата бившият съпруг може да поиска / другия съпруг да престане да носи неговото име. Въпреки това титулярът на фамилното име има възможността да поиска от съда другия сьпруг да спре да носи фамилното му име. Съдът ще прецени конкретно това и може да постанови край на това право Това не е въпрос личните последици. Вьпросът за фамилното име на съпруга след развода се поставя, когато той приел или оставил фамилното име на другия съпруг. Решението на въпроса е от значение главно за жената, защото на практика тя приема или добавя името на своя съпруг. По ЗЛС запазването на името зависело единствено от волята на титуляра. СК допуска носенето на името въпреки противопоставянето на титуляра. При съгласие на титуляра е ясно. Запазването на Фамилното име – при несъгласие на титуляра. Съдът констатира, дали този съпруг е станал известен с това име. Съдът се ръководи и от други обстоятелства. Отнемане на запазеното име. СК охранява оправданите интереси на съпруга, чието име след развода се носи от другия съпруг. Във всички случаи титулярът може да поиска другия съпруг да престане да носи неговото име. Ако бъде преустановено носенето на придобитото чрез брак име, възстановява се фамилното име, което той е имал преди сключването на брака. Засегнатият съпруг разполага с общите правни спогодби за защита на име. Той може да предяви два иска. Първия иск е за преустановяване на безправното носене. Вторият иск е за обезщетение поради претърпени вреди.
Всичко това не се отнася до фамилното име на децата. Познати са домогванията за такива съдебната практика, но те не са основателни. Децата запазват името, записано в акта за раждане.