15. Нотариално удостоверяване на подпис върху частен документ.

Самото производство не е необходимо да се извършва от местнокомпетентен нотариус, може да се извърши от всеки нотариус. По принцип се извършва в нотариалната кантора, но е възможно и извън нея, стига да не подлежи на вписване (договор за доброволна делба, отказ от право на собственост подлежат на вписване). Производството може да се извърши от нотариус, от помощник-нотариус, от съдия по вписванията, от органи на местната администрация (когато става въпрос за едностранен акт, който не подлежи на вписване) от дипломатически и консулски представители на република България в чужбина (съгласно изискванията за тяхната компетентност).
Задължително страната е участник в производството – лично трябва да се яви пред нотариуса; когато имаме удостоверяване на подпис върху договор се явяват и 2те страни. В производството страната може да участва чрез пълномощник, в този случай е задължително явяването на пълномощника. Проверяват се самоличността и дееспособността на страните. Извършването на производството се отбелязва в специален регистър и се поставя печата на нотариусът, след което документът се връща на страните.

Особености – в много случаи законът изисква писмена форма с нотариално удостоверен подпис. В тези случаи производството е необходимо за действителността на сделката, в противен случай тя е нищожна.
1. Договор за продажба на наследство – уреден в ЗЗД. За да е противопоставим на трети лица този договор трябва да бъде вписан. За извършване на производството трябва да бъдат представени документи, които удостоверяват качеството наследник.
Нотариусът трябва да провери съдържанието на договора, дали са спазени изискванията на закона относно предмета на сделката – имущество, като съвкупност от права и задължения.
Извън продажбата на наследство, други сделки с наследство не са допустими (дарение, замяна).
2. Сделки с търговско предприятие – извършват се с договор, в писмена форма с нотариално удостоверени подписи. По своята природа търговското предприятие е имущество – съвкупност от права, задължения и фактически отношения. Нотариусът трябва да провери дали в договора има някакво индивидуализиране на вещи. С удостоверение за актуално състояние ще се докаже, че това предприятие съществува и кой е собственик.
3. Договор за доброволна делба – изисква се писмена форма, с нотариална заверка на подписите на страните. Този договор може да има два различни предмета:
1) Съсобствено недвижимо имущество и 2) Наследство
Проверки:
- Нотариусът трябва да се убеди в правото на собственост.
- Представят се удостоверение за наследници, завещание, препис от протокола, ако завещанието е обявено.
- Договорът ще е нищожен, ако някой от съделителите не участва.
- Възможно е в производството да участват недееспособни лица, като в този случай препис от проекта за договор ще се представи на съда за одобрение, който при необходимост ще назначи особен представител. В производството в този случай ще участва и попечител, респективно настойник или особен представител.
- Възможно е доброволна делба да се извърши само за някои имоти от съсобственото имущество, не непременно за цялото.
Този договор подлежи на вписване. Ако имуществото включва имоти в различни райони, договорът се вписва в района на нотариуса, който го е заверил и на разноски на страните изпраща документите в съответните Служби по вписванията.
4. Отказ от право на собственост – законът изисква писмена форма, с нотариално заверен подпис. В този случай имаме едностранно волеизявление, обективирано в декларация. Особеното е, че не само подлежи на вписване в Службата по вписванията, но и има действие след като бъде вписан отказът в имотния регистър.
5. Отказ от ограничени вещни права – в писмена форма, нотариално заверен подпис, декларация. Последицата от този отказ е, че имотът престава да бъде обременен с тежести.
6. Пълномощни