13. Развод – общи положения. Развитие на законовата уредба.

чл. 44 СК – включва две разнородни групи:
- материалноправни – чл. 44 т.2 СК, чл. 49-59 СК
Регламентират формите, основанията и правните последици, които засягат о-ята между бившите съпрузи и трети лица.
Само по силата на влязло в сила съдебно решение. Чл. 321-329 ГПК, чл. 330 ГПК- развод по взаимно съгласие.
Прекратяване на брака чрез развод може да се постигне или чрез предявяване на конститутивен иск за развод или чрез подаване на обща молба на съпрузите до съда за допускане на развод по взаимно съгласие.
Каквото и форма на развод да се избере- законодателят допуска развода на съда със съдебен решение. Недопустимо е решени за развод за постигнато съгласие чрез медиация. Медиаторът не е арбитър. Той не е носител на доброволно учредена правораздавателна власт. Не разполага с властнически правомощия да разрешава един правен спор. Чл. 49, ал.2 и ал.4 СК; чл. 321 ал.2 и ал.5 ГПК. Във всички случаи медиацията е само алтернативен извънсъдебен способ за постигане на споразумение между съпрузите с едно безпристрастно и обвързано със задължение за поверително ф.л., т.е. едно трето лице. Това споразумение с медиатора не може да сложи край на брака. Това споразумение има частноправен х-р. Медиаторът няма право да взема страна и да налага на страните едно или друго решение, той само предлага варианти. С медиатора може да се постигнат взаимни отстъпки за избягване на взаимен спор. Това споразумение има сила само спрямо страните(съпрузите), но не и за трети лица.
МЕДИАТОРЪТ НЕ Е АРБИТЪР ПО БРКОРАЗВОДНИ ДЕЛА.!!!!!!!!!!
Българското бракоразводно право е подчинено на 2 принципа :
1. Създаване на правни гаранции за запазване на правната връзка, която има потенциал да се закрепи брачната връзка. Това може да разглежда като принцип по чл. 14 К.
По стария ГПК- да се запази брака намира израз задължително провеждане на помирително заседание.
Новия СК възлага на бракоразводния съд само в производството по исков ред да напъти страните към помирение чрез медиация.
2. Принцип за по-бързото и освободено от юридически прекратяване на брачните препятствия, която продължава да съществува само формално.
- изоставя принципа за служебно произнасяне на бракоразводния съд по брачната вина.
чл. 49, ал.3 СК - само изрично в петитума на исковата молба трябва да е посочено искане за произнасяне на съда относно вината.
- съгл. Новия СК при развода отпада изискването да са минали поне 3 години от сключване на брака, за да се прекрати брачния д-р.
Чл. 94 стар СК
Развод – понятие - Разводът е едно от основаният за прекратяване на брака съгл. Чл. 44 СК прилика между развода и унищожаване на брака – брачната връзка се прекратява приживе на 2 съпрузи въз основа влязло в сила решение. И в двата случая резултата настъпва от съда (чл. 52, ал.1 СК). Разлика има в това, че правото на развод принадлежи на лице, със съпружеско качество, а унищожаване на брака може да се иска от прокурора (когато съществува брак по родство напр.) или от по-рано сключилия брак лице.
- Основната разлика между развода и унищожаване на брака се появява във вида и характер на юридическите причини за прекратяване на брачната връзка. Докато при унищожаемост на брачната връзка- чл. 49 СК, то при унищожаване на развода са свързани с възникване на чл. 50 СК
- Основания за развод по исков ред са конкретни житейски факти, които са довели браната връзка до дълбоко и непоправимо разстройство, т.е. правна квалификация на брачната връзка. Основание за развод в този смисъл може да бъде нанесен побой, изневяра и др.
Чл. 322, ал.1 ГПК
- При развод – когато то е по искане на една от страните – трябва задължително да се посочат всички основания от момента на сключване на брака до момента на подаване на исковата молба. Ако съда отхвърли молбата като издаде решение за това, при ново подаване на исковата молба в основанията трябва да се посочат само онези случки, които са станали след постановяване на първото решение, но не и тези за които има вече решение на съда (с отхвърляне на първата искова молба).
Абсолютни бракоразводни основания:
- Прелюбодеяние
- Опит за убийство
- Разболяване от срамна болест
- Продължително отсъствие
- и др.
Единствено форма на развод- развод по исков ред.
СК от 45 г. запазва част от абсолютните бракоразводни основания и въвежда като самостоятелно основание дълбоко и непоправимо устройство на брака.
СК от 68 г. възстановява развода по взаимно съгласие.
СК от 85 Г. запазва двете форми.