13. Спиране на производството по издаване на нотариален актнедвижими имоти

В чл. 569 ГПК и следващите липсват специални норми за спирането на производството по издаване на нотариални актове, следователно трябва да се прилагат общите правила по чл. 536 ГПК, касаещи охранителните производства. В разпоредбата са посочени 2 основания:
1. когато има дело, относно правоотношение, което е условие за издаването на искания акт или е предмет на установяване с този акт – спора е преюдициален.
2. когато по молбата за издаване на акта възникване на гражданскоправен спор между молителя и друго лице, което се противопоставя на молбата. В този случай съдът дава на молителя едномесечен срок за предявяване на иска; производството се прекратява, ако в срока искът не бъде предявен.
Липсата на публичност по така създадено спорове, относно издаване на нотариални актове, прави трудно прилагането на едното или на другото основание. Ако е налице едното от двете основания, нотариусът ще направи отказ да издаде нотариален акт – а ако е налице второто основание ( когато е възникнал гражданскоправен спор), следва да спре производството и молителя да предяви иск, с който да докаже своето право. Ако има едно от двете основания, нотариусът отказва издаването на нотариален акт и ако в 6 месечен срок му се представят доказателства, от които е видно, че не са налице оказаните по-горе основания, той ще издаде нотариален акт.