12. Основания и ред за унищожаване на брака. Правни последици от унищожаването на брака.

Правни последици от унищожаването – биват преки и препращащи
1. Препращащи – чл.48, ал.3 СК; чл. 53 – чл. 59. Незнанието на съпруга за унищожаване на е основание да се третира като невинен, т.е. има значение за вината.
2. Преки – чл. 48, ал.2 СК – обезпечава със специална законова закрила за децата заченати или родени по време на унищожаемия брак.
Еманципацията на встъпилия в брак непълнолетен не го ограничава след унищожаване на брака, той остава дееспособен.
Основания и ред за унищожаване:
1. Заплашване – чл.46, ал.1, т.2 СК. Закона въздига като основание заплашването. То за разлика от т. 1 се характеризира със субективен състав, другите са обективни състави. налице е порок на волята на встъпващият в брак. От тълкуването на т. 2 можем да направим извод, че за да е налице правно релевантно заплашване трябва да са налице следните предпоставки:
- върху встъпващият в брак трябва да е упражнена физическа принуда в/у неговата личност;
- заплашване с тежка и предстояща опасност;
- съществен признак на заплахата се опира на неимуществените блага – здраве, живот, чест. Заплашването с имуществени блага няма правно значение.
- заплашването е правно релевантно и до личността на неговите близки;
- налице да е обусловеност м/у заплашването и даването на съгласие за сключване на гр. брак, т.е. да има причинна връзка(детерминираност).
Без значение за фактическият състав е дали действията за заплашване изхождат от него или трето лице. Без значение е дали знае или не. Значението на това, че при сключване на брак със заплаха прави така, че закона да третира като виновен за развода или за унищожаването на брака.