12. Правна същност на марката на Общността. Регламентация.

Марката е не само знак, който да отличава стоката, тя има своята пазарна стойност. Един стабилен и силен знак прави пазар.
Чрез националната регистрация не може да се обхване международният пазар.
Преди въвеждането на марката на Общността имаше два начина за регистрация:
1. Национален.
2. Регионален способ за регистрация.
С Мадридската спогодба вече говорим за международна регистрация на марката.
Но с формирането на Европейския пазар, наричан още вътрешен пазар, се наложи необходимостта от нова регламентация на марките, имащи действие на територията на този пазар.
С приемането на Регламент 40 от 1994 г. се създаде правна основа за регламентиране на марката на Общността. По силата на този регламент беше създадено и ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM).
OHIM
То е със седалище Аликанте. Това ведомство е самостоятелно ЮЛ и самостоятелен орган на ЕС.
Целите на това ведомство се свеждат до следното:
1. То трябваше да администрира нова област на индустриална собственост, свързана с регистрация на марка и дизайн на Общността.
2. Целите бяха насочени към получаване на единна закрила и действие на цялата територия на Общността.
3. Въвеждане на една-единствена процедура по регистрация, поддържане, заличаване и прекратяване на регистрацията.
Контролът на актовете на това ведомство се осъществява от Европейската съдебна система, т.е. се обжалват пред двете инстанции на европейския съд.
Миналата година беше приет още един регламент 207 от 2009 г., в сила от февруари. Той до голяма степен изменя съществуващия нормативен акт.
Марките, които могат да бъдат регистрирани, могат да са за стоки, за услуги, сертификатни и колективни марки.
Класирането на стоките и услугите става по реда на Ницката класификация.
Заплащат се такси. Важно е, че процедурата, която се въвежда е по опозиционна система с предварителна публикация на заявката и след преценка на абсолютните основания за отказ.
Публикацията се извършва едва след проверката на тези основания.
Срокът на действие на марката на Общността може да бъде продължаван на всеки 10 години, без ограничение.
Заявка за регистрация може да направи:
1. Всяко лице, гражданин на страна-членка на ЕС.
2. Предприятие със седалище на територията на такава страна.
3. Могат да бъдат и граждани на страна-членка по договора от Риц.
Заявката може да бъде подадена или директно във ведомството по хармонизация на вътрешния пазар или в националното ведомство.
Практиката посочва, че най-използвания начин е електронното подаване.
Марката на Общността, както сочат и националните законодателства, трябва да отговаря на две условия:
1. Да бъде знак, който може да се представи графично.
2. Да бъде отличителен – чрез него да се разграничават стоките и услугите на различните производители.
Като марка на Общността могат да се регистрират знаци, които включват:
1. Думи, измислени на познат език, но да не са родово понятие.
2. Марката може да представлява подпис, буква, цифра, комбинация от знаци, рисунки, фигури, пиктограми.
3. Марката може да бъде и комбинирана.
4. Може да бъде триизмерна.
5. Може да се регистрират и ароматните марки, което не е прието в нашето законодателство.
Кой може да придобие марка на Общността:
1. ЮЛ няма ограничение да бъдат компании, сдружения, холдинги, обществени организации
Как става подаването на заявката:
1. По пощата
2. С електронно подаване – тогава може да се подаде непосредствено от заявителя, но що се отнася до процедурата за хармонизация на вътрешния пазар, заявителят задължително трябва да се представлява от европейски представител, вписан в листата на ведомството.
На какъв език може да бъде подадена заявката:
На един от 29-те езика, но задължително като втори език се посочва един от петте официални езика на ЕС (английски, френски, немски, испански и италиански). Вторият език се явява работен език и това е езикът на процедурата.
Процедурата, от началото до края, следва само един език. На работният език се извършва и кореспонденцията.
Те се публикуват накрая в официалния бюлетин на ведомството.
Такси:
Такса за подаване на заявката до 3 класа е 900 Евро.
Когато заявката е подадена чрез електронно подаване е 750 Евро.
Към тази такса задължително се заплаща такса от 150 Евро, когато заявката е за повече от три класа – за всеки следващ клас.
Как се подготвя заявката за марка на Общността
За да е успешна регистрацията на една марка е много важно изобразяването на знака и максимално индивидуализиране на стоките и услугите.
Марката трябва да е оригинална сама по себе си и да е стойностна.
Какво съдържа заявлението:
1. Самото искане за регистрация.
2. Идентификационни данни за заявителя.
3. Посочване на стоките и услугите, за които се иска регистрацията.
4. Изображение на марката.
5. Искането трябва да е придружено от документа за платени такси, които се плащат директно във ведомството.
6. Когато се претендира конвенционен приоритет, трябва да бъде приложен съответен документ – приоритетно свидетелство.