12. Особености на нотариален акт за сделка с вещни права върху

3 групи
I. Особености свързани с участниците в производството – 2 вида:
1. Страната не се явява пред нотариуса или вместо нея се явява друго лице – в производството ще участват представители. Представителите могат да бъдат:
а) Законен представител – наричан от проф. Таджер необходим представител. За малолетните това са родителите, съответно настойниците когато страни са деца без родители или родителите им са лишени от родителски права, или лица поставени под пълно запрещение. Качеството родител се доказва с удостоверение за раждане. Ако се явява настойник се представя удостоверение за качеството настойник. При юридическите лица законен представител е управителят, като представителната власт се доказва с удостоверение за актуално състояние.
б) Договорно (доброволно) представителство – наричано още пълномощие. Пълномощното трябва да е писмено, с нотариална заверка на подписа на упълномощителят, като формата е за действителност. Нотариусът трябва да провери обема на представителната власт. Предпочита се пълномощното да е изрично, пълномощникът да е упълномощен за конкретна сделка, а не с общо (генерално) пълномощно.
в) Особен представител – назначава се от съда когато не може да се извърши производството, поради противоречие между интересите на представител и представляван (чл.16, ал. 6 от ГПК).
Такива са случаите на сделки между родители и деца (възможно е обаче единият родител да упълномощи другия родител да се яви като страна в производството, а той самият да се яви като представител на детето) и между настойник и поставен под запрещение (тук съда ще назначи особен представител, не е възможно да се използва посоченото по-горе разрешение).
Пред нотариуса се представя съдебното определение, с което се назначава особения представител.
Когато детето е непълнолетно или лицето е ограничено дееспособно не се назначава особен представител, сделката ще се извърши с личното им участие като страна, но със съгласието на родителя или настойника. Във всички случаи когато участва дете нотариусът не трябва да забравя разпоредбата на чл. 73 от СК – изисква се разрешение от районния съд за извършване на сделката. Това разрешение се иска преди започване на производството, тъй като липсата му прави сделката унищожаема. Същевременно има сделки свързани с имуществото на деца, които са забранени от закона – дарение и обезпечение на чужд дълг (със залог или ипотека). Ако се налага за обезпечаване на свой дълг е възможно, с разрешение на съда.
2. Страната се явява лично пред нотариуса, но нейни физически особености съставляват препятствие за нормалното протичане на производството. Хипотези:
а) Лицето не разбира български език – тъй като нотариалното производство се извършва на български език се назначава вещо лице – преводач. За верността на превода преводачът носи наказателна отговорност.
б) Страната в производството е глухо лице – когато глухото лице е грамотно ГПК предвижда, че трябва само да прочете нотариалния акт и да обяви гласно дали е съгласно. Когато участва нямо или глухонямо лице, грамотно, то също прочита нотариалния акт и собственоръчно, писмено, в нотариалния акт обявява дали е съгласно. Ако лицето не е грамотно се назначава вещо лице тълковник. Същата хипотеза се прилага, ако такова лице не знае български език, глухо или глухонямо.
в) Участникът е сляп - той чува (прочита нотариалния акт) и може да говори (да изрази гласно своето съгласие), поради което подписът му се удостоверява с двама свидетели (нотариалния акт се приподписва от тези свидетели).
г) Участникът е неграмотно лице или лице, което не може да се подпише (грамотно лице, но поради други обстоятелства не може да се подпише) – в тези случаи се поставя отпечатък на палеца на дясната ръка. Нотариалният акт не се приподписва от 2ма свидетели. Ако отпечатък от десният палец не може да се постави се поставя отпечатък от друг пръст, като се отбелязва от кой пръст е поставеният отпечатък. Ако и това не може да стане нотариусът отбелязва това обстоятелство в нотариалния акт.
II. Особености свързани с предмета на сделката – състоят се в изисквания на специални закони – определени действия, които трябва да се извършат от нотариуса или допълнително изискване на документи.
III. Особености свързани със съдържанието на сделката – произтичат от уговорки между страните по правната сделка.