11. Унищожаемост на брака – понятие и обща характеристика.

Включва две законови групи – материално правни и процесуално правни основания.
- Материално правни – чл.44, т.2 и чл.46 до чл.48 СК – уреждат едно от 3-те основания за унищожаване на брака. Унищожаването е само по съдебен ред. Иска е един от трите вида брачни искове на осн. чл.318 ГПК. Прилагат се правилата за развода. Цялата уредба е уредена с императивна правна норма.
- Процесуално-правна – за разлика от пр-вото по развод, по исков ред съда е длъжен да напъти страните за медиация или друг доброволен способ (чл. 49, ал.2 СК и чл. 321, ал.2 ГПК), при унищожаване на брака, такова процесуално задължение не съществува.
Понятие за унищожаемост – явлението е на лице, когато брака е сключен в нарушения на някоя от двете групи изисквания, които закона посочва във връзка с учредяване на брачния съюз.
1. Спазване на чл. 6 и чл.7;
2. Конституционно прогласената доброволност – чл. 46, ал.1 от КРБ; чл.2, т.3 и чл. 5 от СК.
Разпоредбите на чл. 46, ал.1 – изчерпателно дава основание за унищожаемост на брака, без да се прилага друго по аналогия.
Синдрома на несходство може да се изтъква само като основание за развод по чл. 49, ал.1 от СК
чл. 46, ал.2 и чл. 48, ал. 1 – правните действия на унищожаемия брак. Той е един съществуващ, поражда всички правни последици на редовно сключен брак, докато унищожаването не е постановено от съда с влязло в сила решение. Брака има последици за в бъдеще – чл.48, ал. 1 СК.
ИЗВОД: Унищожаем означава състояние на прекратяемост на брачната връзка, поради прекратяването и по съдебен ред състоящо се в липса на брачни предпоставки, брачни пречки или опорочаване на брака.
Отграничение м/у унищожаването от смъртта и развода: - т.к. унищожаването на брака представлява едно от основанията за неговото прекратяване, наред със смъртта и развода е редно да се отличава от тях.
- За разлика от прекратяването при смърт, унищожаването на брака е юридическа причина за прекратяване на брака при наличието на двама живи брачни партньори. При смъртта на единия, брака се прекратява автоматично. За унищожаването е необходимо влязло в сила решение.
- Прилика с развода – въз основа на съдебно решение и наличието на двама живи партньори; съдебно уважаване на конститутивни искове; при двата случая предпоставката за бащинство по чл. 61 важи за заченатите и родените и тези родени до 300 дни след брака.
Правните последици на развода за личните и имуществените отношения и отношенията м/у съпрузите и децата се прилагат и при унищожаване на брака.
-Разлики:– Основанията за унищожаване на брака са правно релевантни пороци при сключване на брака, то основанията за развод са винаги и само юридически причини, които са настъпили след сключването на брака.
чл.49, 50 и 51 – взаимно съгласие за развода
- Проявява се в кръга на лицата за предявяване на иска. Ищец по иска за развод може да бъде само лице със съпружеско качество, докато по иска за унищожаване може ищец да е и прокурора и съпруга на бигамния от предходния брак.
- Може да се иска разваляне при развода по всяко време, а при унищожаването е обусловено от спазване на кратки преклузивни срокове (чл.47, ал.1, т.1, 2 и ал.4). Безсрочно е само при брачни забрани свързани с родство и кръвна връзка.
Пр-вото по унищожаване на брака няма нужда от изчерпателност на основанията (чл. 322, ал.1, изр. 1 от ГПК), при развод имаме изчерпателност.
Процесуална консумация на непредявяваните брачни искове.
Отграничение м/у унищожаемост на брака и унищожаемост на сделката(чл.27 и сл. от ЗЗД)
- Общото м/у двете явления при сключването им възниква гражданско правоотношение, пораждат се целените правни последици. Унищожаването и на двете е по съдебен ред.
- Разлики: 1. Във вида на юридическите факти възниква по закон като основание за унищожаемост. Уредени са в различни правни норми и не могат да се заменят и допълват. Основанията за унищожаемост са изчерпателно обособени и всички други предпоставки нямат правно значение.
2. За разлика от унищожаването на брака, който се предявява само по исков ред с конститутивен иск(чл.46 СК), а унищожаването на сделката освен по исков и с възражение. Унищожаването на сделката може да се предявява безсрочно, възражението не се предявява по давност. Сделките в ГП се унищожават с 3 г. срок, освен тези при крайна нужда и неблагоприятни условия с 1 г. срок. При унищожаване на брака този модел не съществува и има преклузивни срокове.
3. При сделките унищожаването има обратно действие, освен при крайна нужда и неизгодни условия.
Унищожаването на брака има действие само за в бъдеще (чл.48, ал. 1)
Друг аргумент за липсата на ретроактивно действие има чл. 48, ал.2 – предположение за бащинство по време на унищожение на брака.
4. За разлика от унищожаемите сделки, които могат да се заздравят чрез потвърждаването им, унищожаемият брак не може да се потвърждава от никого. Унищожаемите бракове могат да се заздравят само по посочените в закона основания, но не включват волеизявленията на страните.
Заздравяване на унищожаем брак - при настъпване на определени юридически факти унищожаемият брак може да бъде заздравен и повече на това основание не може да бъде унищожен.
Хипотези:
1. При част от хипотезите брака се заздравява автоматично, например с изтичане на предвидените в закона преклузивни срокове – чл. 47
ал.1, т.1 – 6 м. срок от навършване на пълнолетие;
ал.1, т.2 – 1 г. от заплашен съпруг;
ал.4 – 6 м. от оздравяването
2. При друга част от случаите се заздравява със самият факт на отпадане на причината породила унищожаемостта – чл. 47
ал.5 – при оздравяване;
ал.2 – с прекратяване на първия брак;
ал.6 – с прекратяване на осиновяването
3. Брака се заздравява автоматично с раждането на дете или зачеването му. – чл. 47, ал.1, т. 1.
Във всички останали случаи бременността или раждането спира производството по унищожаване и развод(чл.320 ГПК) – до навършване на 12 месечна възраст на детето.
4. Въобще не може да се заздрави брака при недопустима от закона родствена близост(чл.7, ал.2, т.1 и т.2) Завинаги унищожаем и може да се иска от всеки един от съпрузите и от прокурора. Не може да се санира.