10. Договорен имущественобрачен режим.

Установява се чрез чл. на брачен д-р чл. 18, ал.1 т.3 вр. чл.37, ал.1 СК.
Законов режим - уредбата се съдържа по същество със законови норми, то при договорния режим избора при един или друг модел се основава единствено и изцяло върху волята на страните.
Брачен д-р – съглашение, свързано със създаването и съществуването на брачен съюз. Специфики в брачния режим:
1. Характеризира се със специфичен субектен с-в на страните по него. Чл. 37, ал.1 и 3 СК следва извод, че брачен д-р могат да сключват само 2 категории лица : встъпващи в брак лица, т.е. не станали съпрузи, сключване на предбрачен д-р. Страни по брачен д-р могат да бъдат съпрузи. Пада изискването за заявяване на в 1м. срок. Няма срок за сключване на бр. договор.
Брачен д-р може да бъде сключен както с оглед на предстоящ съюз така и през време на брака. Във всички случаи с оглед на предстоящо сключване на брачен д-р страни трябва да са мъж и жена. Не е казано, че брачния д-р е недействителен, ако някоя от страните още не се е развела с бившия си съпруг.
Когато брачния д-р се сключва преди брака той ще породи правно действие от момента на сключване на брака, а когато е сключен през време на брака поражда действие от дена на сключване на д-ра или от друга дата.
Чл.40, ал1 СК – действието на брачния договор
Ал. 2 – може да има обратно действие брачен д-р сключен през време на брака, но без засягане на права, придобити от трети лица.
Има специфичен предмет – урежда имуществени отношения помежду си през време на брака или за след прекратяване на брака. Закона не допуска с брачен д-р да се уреждат имуществени о-я между съпрузи и трети лица.
Чл. 37, ал.1 СК ; Чл. 38, ал1т.1 СК; Чл. 39 СК
Обща характеристика на брачния договор
- Брачен д-р – двустранен договор. Права и задължения възникват и за двете страни. Тази му х-ка на двустранен д-р –може да бъде развалян при виновно неизпълнение от едната страна. Чл. 87 ЗЗД. Неизпълнението може да се отнася до задълженията на двата за р/дите за семейството, може за плащане на издръжка и др. Двустранния д-р на д-ра позволява в случай на неизпълнение на задълженият от едната страна да направи възражение за това неизпълнение. Чл.35 СК
- Брачният д-р е каузален, основанието му е типично за двустранните д-ри. Може а се сключва с дaренствено намерение.
- Брачният д-р е безвъзмезден. Прехвърлянето на имущество между съпрузите не следва да отговаря на общия принцип за еквивалентност на насрещните престации.
- Брачният д-р е от типа на консенсуалните д-ри. Форма за действителност чл. 39 СК.
- Брачният д-р е формален –писмена форма с нотариална заверка на съдържанието и на подписите на страните. чл. 39 ал. 1 СК. Извършване на два вида нотариални заверявания. Вж. 589 и 590 ГПК. Спазване на чл. 39 СК е достатъчно да настъпи пряк, транслативен ефект. Чл. 39 СК е специална форма за действителност спрямо чл. 18 ЗЗД. Когато брачния д-р има такъв ефект той трябва да има нотариална заверка по местонахождението на имота, в противен случай целият брачен д-р е нищожен.
Чл. 26, ал.4 ЗЗД – ако е в друг район; частична нищожност
Брачният д-р, с който се прехвърля право на собственост в/у недвижим имот или се ограничават вещни права подлежи на вписване в имотния регистър (чл. 39, ал.3 СК вр. чл. 112 а ЗС).
§ 15 ал.1 т.1 от предходни и закл. Разпоредби на СК изменя чл. 25, ал.4 от закона за нотариалната дейност .
Впиването в имотния регистър няма конститутивно действие.
- Сключените брачни д-ри се регистрират в централния електронен регистър чл. 19 СК. Извършва се служебно от съответната община. Правно значение на регистриране на брачния д-р не е елемент от фактическия състав на д-ра. Ако обаче в регистъра няма вписан такъв режим, то при сделка между съпрузите с трето лице ще се прилага режима на общност, а във вътрешните отношения между съпрузите ще се прилага брачния д-р.
- Поражда на действие на брачния д-р зависи от възникване и съществуване на брано отношение между страните. с оглед на това някои от клаузите на брачния д-р се отличават с акцесорен х-р. Такива са клаузите с разпореждане на имуществото, придобито по време на брака. Други клаузи действат и след прекратяване на брачния д-р – чл.38, ал.1 т. 5 и 6, 7 СК
- Особеност на брачния д-р – сключване е строго лично, поради което закона не допуска сключен нито чрез законен представител нито чрез нотариално заверен пълномощник. Чл. 39, ал.1 СК. Неспазването на това основание води до нищожност на д-ра. Чл.37, ал.2 СК.
Предмет на брачния д-р:
- имуществени права и задължения, възникващи за съпрузите през време на брака чл.38,ал.1т.1
- имащи за обект преди сключване на брака - чл. 38,ал.1 т.2
- имуществените отношения, които произтичат от развода - 38,ал.1 т., чл.38, ал.2 изр.2 СК
Не могат взаимно да се изключват като наследници, нито могат да се уговорят че след приключване на брачния д-р си остават наследници един на друг.
1. Брачният договор може да препраща към някой от законовите режими. Комбинация от общност + разделност - чл. 38, ал.2, изр. 1
- С брачен д-р страните могат да уговорят начини на ползване и разпореждане на придобитите през брака имущества включително ползване на жилището. Чл. 38 СК. Няма пречка в самия д-р да бъде упоменато единия от съпрузите да извършва управление и разпореждане с даденото имущество.
- Могат да се уговорят задълженията по направените разходи .
- Чрез брачния д-р могат да се уговорят и издръжка на съпрузите през време на брака при необвързано от законови предпоставки за възникване на издръжка по чл. 139 СК.
С прекратяване на брака – включват се следните клаузи :
1. Как ще се определят дяловете на съпрузите в общото имущество
2. Какви права ще има единия съпруг, който е допринесъл за придобиване на част от това имущество
3. Кой ще има право да ползва семейното жилище
4. В какъв размер и до кога ще дължат разноски
5. Кой ще понесе разноските по делото за развода и др.

Недействителност на брачния д-р – чл. 43 СК – общите правила по чл. 26 и следващите от ЗЗД.
- от особеностите на брачния д-р отклонение има по чл. 27 ЗЗД
- чл. 37, ал.2 СК – страните по договора да са само недееспособни лица. Договори сключени от недееспособни за унищожаеми по чл. 27 ЗЗД. Ако брачен д-р е сключен от непълнолетен или запретен, то д-ра е нищожен.
Чл. 43, ал.2 СК по ал. 1- липсва крайна нужда
- поради продължаващото действие на брачния д-р разпоредбите на чл. 43, ал.2 изр.2 СК – произвежда действие само за в бъдеще.
Чл. 109 СК
Недействителност на част от клаузите на брачния д-р не би трябвало да засяга останалата част от д-ра, то тогава се прилага чл. 26, ал.4 ЗЗД съдебното решение, с което се унищожава изцяло от части , то следва да се регистрира съгл. чл. 19, ал.1 СК както в агенцията така и в брачния д-р на съпрузите.
Изпълнение на задълженията по брачния д-р - Чл. 24, ал1 ЗЗД
Изменение и прекратяване на брачния д-р.
Чл. 37-43 СК –брачния д-р е подвластен изцяло на ЗЗД.
Чл. 20 а ЗЗД – д-рите могат да бъдат изменяни от страните по всяко време. Изменение на формален д-р се извършва в същата форма, в която е сключен.
Чл 41 ,ал.1 СК- изменението се извършва само във формата, предвиден в негото сключване. Вписва се по същия ред съгл. Чл. 19 СК. Регистрирането в електронните служби става като изменението се вписва и в брачния д-р.
По мнение на Матеева няма пречка предварително изменение на брачния д-р.
Прекратяване на брачния д-р- може да се прекрати по съдебен и извънсъдебен ред. Прекратяване на брачния д-р няма нищо общо с прекратяване на брака, а прекратяване на брака води до прекратяване на брачния д-р.
Извънсъдебен ред: - Чл. 42, ал. 1 т. 1 СК
- брачния д-р може да има прекратително условие, с настъпване на което д-ра се прекратява автоматично.
- не може да се прекратява чрез едностранно волеизявление чл. 148 СК. Няма компенсация, защото липсва насрещно вземане.
- прекратяване на брака чл. 42, ал1 т.3 СК – следва прекратяване на брачния д-р.
Съдебен ред:
- чл. 42 , ал.1 т.2 СК. – клауза за променени обстоятелства. Искът е конститутивен. При уважаването му действието на д-ра се прекратява за в бъдеще.
- чл. 20а ЗЗД - договора важи , докато не се изменят обстоятелствата.
Брачния д-р е договор с продължително действие.
- т. к.. брачния д-р е двустранен той може да бъде развалян поради виновно неизпълнение от страните по него – чл. 42, ал.2 СК. Развалянето на д-ра е по съдебен ред.
- няма едностранно разваляне на брачния д-р при виновно неизпълнение на страните по него.
Когато д-ра има вещен х-р той се вписва в имотния регистър.
- чл. 42, ал.2 СК – ако брачния д-р бъде развален с влязло в сила решение по време на брака, правните последици за развалянето на д-ра се прилагат хипотезата на унищожаването.