1. Предмет, метод, система и източници на нотариалното право.

Нотариалното право като:
1. Обективно право – съвкупност от правни норми, уреждащи определени обществени отношения;
2. Наука;
3. Учебна дисциплина.
Предмет и метод
Предметът на нотариалното право е посочен в чл. 13, ЗННД – нормите на нотариалното право като съвкупност уреждат правното положение на нотариусите и Нотариалната камара, организацията на нотариалната дейност, нотариалните такси и нотариалните производства.
Методът на нотариалното право е комплексен, тъй като определени отношения се уреждат с метода на равнопоставеност, а други с метода на власт и подчинение.
Система
1. Обща част – Устройствена част, която включва всички правни норми, които уреждат статута на нотариусите, Нотариалната камара, нотариалната дейност и такси;
2. Специална част – Процедурна част – включва нотариалните производства.
Източници:
1. Конституцията;
2. Законови източници – ЗННД, ЗС, ЗН, ГПК, СК, ЗУТ, Закон за кадастъра и имотния регистър;
3. Подзаконови нормативни актове – Наредба за провеждане на конкурса за нотариуси и нотариалния архив.