Теория на външната политика

Лекции по Теория на външната политика
Съдържание:

1. Политика и политически отношения. Вътрешна и външна политика. Взаимодействия. Външнополитически процес. Външнополитически курс.
2. Субекти и обекти на външната политика. Различието м/у “субект на външната политика” и “субект на външнополитическия процес”.
3. Външна политика и общество. Обществена подкрепа. Начини за постигането и.
4. Алгоритъмът “Потребност – Интерес – Цел”. Външната политика – царство на интересите.
5. Партикуларни и национални интереси. Определяне Националните интереси – основа на външната политика. Други интереси и взаимодействие с тях.
6. Външнополоитическо целеполагане. Понятие за цел. Определяне на целите. Дърво на целите. Връзка между целите. Определяне на средствата.
7. Диференциация и диференциран подход във външната политика.
8. Външнополитически ценности и приоритетни системи.
9. Принципност, гъвкавост или конформизъм на външнополитическото поведение.
10. Значение и роля на силата във външнополитическите отношения.
11. Външнополитически механизъм на държавите. Понятие и особености. Основни елементи.
12. Външнополитически механизъм на Република България. Принципи и основни характеристики.
13. Функции и правомощия на Народното събрание в областта на външната политика.
14. Функции и правомощия на българския президент в областта на външната политика.