Правен режим на международните организации

Лекции по Правен режим на международните организации
Съдържание:

1. Международните организации като субекти на на МПП. Правосубектност на МО. Понятие за право на МО
2. Кратък исторически преглед на възникването на МО
3. Определение за международна организация. Правна природа
4. Видове МО. Междуправителствени и неправителствени МО. Видове междуправителствени организации
5. Международен статус на международните организации. Имунитет и привилегии.
6. Членуване, функции и компетентност на международните организации /МО/
7. Актове на международните организации
8. Правен статут на служителите на международните организации. Привиелгии и имунитети
9. Международноправна отговорност. Международна отговорност на международните организации.
10. ООН. История, цели, основни принципи. Членство. Структура на ООН. Разоредби относно изменение и ревизия на Устава. Въпросът за реформата на ООН.
11. Главни органи на ООН – функции и правомощия. ОС на ООН. Правна сила на актовете на Общото събрание.
12. Състав, функции и компетентност на Съвета за сигурност. Основни процедурни правила на Съвета за сигурност.
13. Икономическият и социален съвет на ООН – състав, структура, функции. Съвет за попечителство. Съветът по правата на човека като нов орган на ИКОСОС.
14. Секретариат. Спомагателни органи. Кратка оценка на дейността на ООН и участието на Република България в нея.
15. Обща характеристика на специализираните организации от системата на ООН. Произход, функции, структура и правна природа. Взаимоотношенията им с ООН и другите международни организации.
16. Европейски регионални организации. Кратка характеристика на военните, политически и икономически организации в Европа след Втората световна война. Европейски съюз.
17. Съвет на Европа – възникване, институционална структура, членство, отношения България – СЕ.
18. Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) – създаване, институционална система, отношения България – ОССЕ.
19. Други европейски организации – Европейската асоциация за свободна търговия (EFTA).
20. Система на колективна сигурност – понятие. Регионални споразумения за сигурност.
21. НАТО – създаване, институционална система, форми на сътрудничество, партньорство и диалог. Отношения България – НАТО.