Международно данъчно право 2021

Лекции по Международно данъчно право
Съдържание:

1. Понятие за международно двойно данъчно облагане и способи за избягването му
2. Избягване на международното двойно данъчно облагане чрез норми на националното (вътрешното) право
3. Обща характеристика на международните договори за избягване на двойното данъчно облагане
4. Действие на договорите за избягване на двойното данъчно облагане
5. Персонален обхват на договорите
6. Тълкуване на договорите за избягване на двойното данъчно облагане
7. Разпределяне на правомощията на държавите за данъчно облагане на доходите и имуществото. Облагане на доходите от стопанска дейност.
8. Облагане на доходи от недвижимо имущество
9. Облагане на доходите от лихви
10. Облагане на доходите от дивиденти
11. Облагане на доходите от авторски и лицензионни възнаграждения
12. Облагане на доходите от свободни професии
13. Облагане на други доходи
14. Методи за избягване на двойното данъчно облагане и други разпоредби, свързани с целта на договорите за избягване на двойното данъчно облагане.
15. Метод на освобождаване (exemplion system)
16. Метод на приспадане, или кредитен метод (tax credit system)
17. Процедура по уреждане на спорни въпроси (споразумително производство)
18. Равенство в третирането (антидискриминационна клауза)
19. Обмен на информация между държавите по данъчни въпроси