9. Международноправна отговорност. Международна отговорност на международните организации.

Международноправната отговорност е основен институт на МПП и един от белезите на правото изобщо. Тя представлява юридическите последици, настъпващи за един субект на международното право в резултат на извършени от него нарушения на нормите на МПП. Този институт е юридическо средство за осигуряване спазването на посочените норми и инструмент за регулиране на международните организации. В него преобладават правни норми от обичаен характер.
Когато имаме едно деяние (действие или бездействие) в нарушение на дадена норма на международното право, резултатът е противоправен. Такова деяние може да бъде например:
• акт на агресия,
• нарушение на международен договор,
• неизпълнение на съдебно решение и пр.
Вината се предполага, а поради различния обем на правосубектността на международните организации, те носят различна по обем отговорност. Различни са и източниците на правото, в които това е посочено: Договорът за космоса от 1967г., Конвенцията за международна отговорност за вреди, причинени от космически обекти от 1972г. (в която изрично се посочва, че една международна организация и участващите в нея държави носят отговорност за вредите причинени от космическата дейност на тази организация) и др.
Международноправна отговорност може да настъпи и за вреди, причинени от правомерна дейност – т.нар. невиновна (или абсолютна) отговорност. Тя настъпва още при нарушаване нормите на учредителния акт на една организация, на общото МПП и на вътрешното право на организацията. Отговорността на международните организации за действия на техни длъжностни лица, предприети в нарушение на учредителния им акт е двойна:
1) организациите, допуснали това, носят отговорност пред държавите-членки и
2) ако тези действия са нарушили международното право, те носят отговорност и по общото МПП.

При настъпването на материална отговорност тя е солидарна м/у организацията и държавите членки, т.е. искът е насочен и към двете. Въпросът за юридическата отговорност, която могат да носят международните организации, още е слабо развит (въпреки, че държавите могат да бъдат субекти на искове за такава).