8. Правен статут на служителите на международните организации. Привиелгии и имунитети

Международните длъжностни лица се ползват с аналогични привилегиии и имунитети, както и дипломатически привилегии. Широка кодификция се съдържа в Конвенцията за привилегиите и имунитетите от 1946 г. Тя говори за представители. Представители на държавите яленки съгласно нея са представителите на съответната държава пред ООН, заместници, съветници, технически експерти и делегациите чл.1 ал.1
Генералният директор е главното длъжностно лице на специализирана организация, независимо дали носи тази или друга титла. Представителите на са длъжностни лица. Конвенцията съдържа привилегии и имунитети на 3 категории лица.
Привилегии и имунитети на представителите:
1. имунитет от арест и задържане и налагане ан арест върху личния багаж
2. съдебен имунитет по отношение на юрисдикцията на която и да е държава-членка, но само за официалната дейност на посочените лица (функционален имунитет)
3. неприкосновеност на книжа и документи
4. да получават кореспонденция чрез куриери и вализи
5. изключване на представителите и техните жени от ограниченията по имиграция, ограничението на чужденците в страната или на държавните служители ??? повинност в страната, в която временно пребивават или през която преминават в изпълнение на служебните си задъжения
6. представителите имат същите изгоди по отношение ограничаването обмяната на валута, които се предоставят на представителите на чужди правителства, намиращи се във временни служебни командировки
7. представителите имат същите привилегии и имунитети по отношение на личния багаж, каквито са предоставени на дипломатическите представители
8. други привилегии, имунитети и улеснения, с които се ползват дипломатическите представители с изключение на правото да искат освобождаване от митническо облагане на стоки, които са част от личния багаж.
Представителите на държавите-членки на ООН се ползват от функционален имунитет при изпълнение на служебните си задължения в главните и спомагателни органи на организацията, както и на конференции свикани от ООН. В този случай е налице съдебно-процесуален имунитет по отношение на казаното и написаното от тях при изпълнение на служебните им задължения. Този имунитет продължава да се разпростира даже и след като лицата вече не са представители на държави-членки на ООН
Конвенцията подчертава, че тези привиегии и имунитети се преоставят не за лична изгода, а за да се осигури независимо изпълнение на функциите, свързани с работите на ООН. Държавите-членки на ООН имат не само правото, но и задължението да се откажат отимунитет на свой прдставител когато това пречи за осъществяване на правосъдие при условие, че този отказ от имунитет бъде извършен без вреда за целта, с която имунитетът е бил предоставен.
Всички тези правила не се прилагат във взаимоотношенията на представителя с власста на страната, чийто гражданин е той.
Привилегии и имунитети на лицата, ползващи се с привилегии и имунитети по чл. 5 от Конвенцията. Генералният секретар на ООН е този, който определякои длъжностни лица се ползват от тези привилегии и имунитети. За целта се изготвя специален списък на длъжностните лица. След утвърждаването му, той се свежда до знанието на всички държави-членки на ООН.
1. длъжностните лица не подлежат на съдебна отговорност за казаното или написаното от тях и за всички действия извършени в качеството им на длъжностни лица
2. те се освобождават от данъци върху заплатата и други жъзнаграждения, които получават ор организацията
3. освобождават се от държавни и служебни повинности заедно с техните жени и родственици, намиращи се на тяхна издръжка, от ограниченията по имиграция и регистрация на чужденците
4. привилегиите във валутния режим в страната на пребиваване са същите като дипломатическите привилегии в съответната страна
5. при усложнение свързано с международни конфликти длъжностните лица на ООН и техните семейства се ползжат с правния статут на дипломатите. На тях им се гарантира езпребятствено и своевременно напускане на дадена страна, както и транзитно преминаване преминаване през територията на друга държава
6. неприкосновеност на книжата и документите
7. право на вализи, куриери
8. митнически облекчения по отношение на багажа; длужностните лица се ползват от безмитен внос на предмети предназначени за обзавеждане на техните жилища и други имущества за лично или семейно ползване. Това право се предоставя еднократно при тяхното пристигане за заемане на длъжността.
Споразумение между ООН и САЩ за дипломатическите привилегии и имунитети. В пъелн обхват от тях се ползват генералният секретар, всички негови замстници, приравнените към тях изпълнителни секретари на икономическите комисии на ООН за Европа, Азия, Африка, Латинска Америка, представителят на ООН за Индия и Пакистани други лица със възлижени им специални поръчения, както и директорите на някои департаменти. Привилегиите и имунитетите се предоставят на длъжностните лица не за тяхна лична изгода, в интерес на ООН. Генералният секретар може винаги да ги отнеме, ако това пречи за осъществяването на правосъдие и от него може да се откаже ез вреда за интересите на ООН. Отказ от имунитет на генералния секретар се дава от Съвета за сигурност.
Привилегии и имунитети на експерите в командировка по работа на ООН. Те изпълняват поръчения на ООН и се ползват с привилегии и имунитети каквито са необходими за независимото изпълнение на техните функции по време на комнадировката.
1. имунитет от личен арест и задържане и от налагане на арест върху личния багаж
2. съдебно-процесуален имунитет по отношение на всичко казано, написано или извършено от тях при изпълнение на служебните им задължения. Този имунитет се запазва и след приключване на командировката
3. неприкосновеност на всички книжа и документи
4. право на шифър, право даполучават книжа и кореспонденция чрез куриери и вализи за свързване с ООН
5. валутни привилеии
6. същие привилегии и улеснения по отношение на личния багаж каквито имат дипломатическите представители
Привилегиите и имунитетите на са за лична полза, а за изпълнение на задачата. Генералнит секретар може да се откаже от имунитет при експерти при възпрепятстване на правосъдие.
Виенска конвенция за представителите на държавите в отношенията им с международните организации с универсален характер от 1975 г. Конвенцията се прилага по от ношение на предтставителите на държавите в техните отношения с всички международни организации с универсален характер и представителите им на конфернции, свикани от такава организация или под нейно ръководство.
Съгласно Конвенцията международна организация е само междуправителствената организация. Международните организации от универсален характер са ООН, нейните специализирани организации, МААЕ и всяка подобна орагнизация, чийто състав и отговорност са от световен мащаб.
Конвенцията разпростира привилегии и имунитети върху постоянните представители и постоянните мисии (делегаици на наблюдатели при международните организации). Определяйки статута на делегациите на конференции Конвенцията предвижда привилегии и имунитети за шефовете на представителствата и за дипоматическия персонал:
1. лична неприкосновеност на шефа на представителството, дипломатическия персонал и членовете на семействата им
2. неприкосновеност на жилището на ръководителя на делегацията; неприкосновеност на жилищата на другите членове на дипломатическия персонал
3. неприкосновеност на имуществото
4. шефът на представителството и членовете на дипломатическия персонал имат имунитет по отношение на наказателната юрисдикция на приемащата държава; имунитет по отношение на гражданската и администраивна юрисдикция с изкючение на някои случаи
• вещни искове за частно недвижимо имущество на територията на чуждата държава
• искове отнасящи се до наследство, при което даденото лице действа като изпълнител на завещанието, упр. ??? на наследствоот, заветник или наследник
• искове отнасящи се до всякаква професионална или тръовска дейност извън рамките на официалните функции
5. срещу шефа на предствителството и членовете на дипломатическия персонал не могат да се предприемат никакви мерки с изключение на горните три случая и без да се нарушава личната неприкосновеност и тази на имуществото
6. шефът на представителството и членовете на дипломатическия персонал не са длъжни да дават показания
7. освободени са от данъци, такси, мита, кични и муществени, държавни, областни и общински с изключение на косвените данъци, данъци върху наследството, данъци и такси върху частния доход с източник в приемащата държава, данъци от капиталовложения в предприятия в приемащата държава, данци и такси събирани законкретен вид услуги, регистрационни, регистрови, иотечни и гербови такси във връзка с недвижимо имущество частна собственост.
8. освобожаване от лични повинности независимо от техния характер – военни повинности, контрибуции, реквизиции и военно разквартируване
9. освобождаване от мита, данъци и свързани с това такси,сиключение на таксите за склад, превоз и др.подобни.
10. личният багаж на шефа на представителството и на членовете на дипломатическия персонал се освобождава от преглед, с изкл на случаите когато ъществуват сериозни основания да се предполга, че тойсъдържа предмети внасянето или изнасянето накоито е забранено със закон или се регулира от карантинни правила на приемащата държава. Прегледът се извършва само в присъствието на лицето или в присъствието на упълномощен от него представител.