8. Външнополитически ценности и приоритетни системи.

Външната политика – призвана е да постига и запазва определени ценности.

Ценностна система – оформя се от системната връзка м/у ценностите, която изхожда от външната политика. Националните външнополитически ценности се изразяват от политици, дипломати и учени, но се формират постепенно и се закрепват в националното съзнание.

Приоритетни системи – Съчетание на националните външнополитически ценности с натрупания от нацията исторически опит. Приоритетните системи ръководят външната политика.

Ценностите както и ресурсите за тяхното осъществяване не са равностойни. Налага се ценностите да се степенуват, превръщайки се в съществен фактор за определяне на външнополитическия курс и стратегия.

В едно и също време външната политика се ръководи от различни приоритетни системи, които въпреки разнообразието им се отнасят към две основни разновидности:
- По значение – предимството се основава на по-голямата или по-малката необходимост да се задоволят потребности и интереси. Не е изключено да се действа активно за постигане на цели на различни приоритетни равнища.
- По време – подреждането се разполага в определени периоди от време. Едновременното действие напълно се изключва.

Значението на приоритетните скали нараства, когато възникне кратковременна или дългосрочна несъвместимост м/у ценностите, очертае се етапна зависимост и ресурсите се окажат недостатъчни.

Стабилността на външнополитическия курс до голяма степен се определя от стабилността на приоритетните системи, с които се съобразява. Честата смяна на приоритети компрометира доверието и дестабилизира курса. Приоритетите във външната политика са вътрешен въпрос, но понякога се налагат от външна намеса (силни партньори). Практиката да се отклоняват приоритетните системи от реализма крие опасността те да се съобразяват с идеологически схеми и шаблони.