4. Действие на договорите за избягване на двойното данъчно облагане

Редът и датата на влизане на договорите в сила са предоставени да се определят от волята на страните.
Договорите за избягване на двойното данъчно облагане съдържат специална разпоредба, в която като начален момент за влизане в сила обикновено се възприема моментът на размяна на ратификационните документи между държавите. Възможно е обаче действието на договора да бъде отложено за след определен срок след размяната на ратификационните документи. Възможно е да се предвиди, че договорът влиза в сила след като всяка от държавите уведоми другата за изпълнението на изискваните от нейното законодателство процедури за влизането му в сила.
От влизането в сила на договора следва да се различава първоначалното прилагане на разпоредбите му. Този момент се урежда в специална разпоредба. Той се връзва с периодите на облагане по вътрешното право, а по отношение на данъците върху доходи от лихви, дивиденти, авторски и лицензионни възнаграждения (данъци, събирани при източника) с момента на получаването им.
Прекратяване на действието на договорите е предмет на изрична клауза в тях. Тя урежда също и за кои данъчни фактически състави ще се приложи договорът при прекратяване на действието му. Уведомяването на прекратяването на договора най-често се предвижда да се допуска след изтичането на определен период, уговорен на двустранна основа. Няма пречка държавите да се посочват такъв период или пък той да бъде съвсем кратък. Всяка договаряща държава може да прекрати действието на договора по дипломатически път, като уведоми за това другата държава в определен срок преди края на всяка календарна година, следваща уговорения период от време.
Чрез териториалното действие на договора се определя изразът „данъци върху доходите или имущества от една от договарящите държави” и понятието „договаряща държава”. При изследването на териториалното действие може да възникне спор, дали територията, на която са получени доходите принадлежи към тези на договарящите държави, на трета държава или на никоя държава. Меродавен е териториалният обхват на приложение на националното данъчно право на съответните държави. Това е територията, върху която всяка държава упражнява своя национален суверенитет, както и такива територии, върху които в съответствие с международното право и националното законодателство договарящите държави упражняват суверенни права.
Предметният обхват на договорите включва данъците, за които ще се прилага договорът. Договорите, които следват систематиката на Модела на ОИСР, посочват, че това са данъци върху доходите и имуществата. Целта на разпоредбата е да се създаде по-точна и приемлива терминология по отношение на данъците влизащи в предметния обхват на договора, като се определи за кои от данъците събирани в държавите към момента на сключване на договора, той ще се прилага. Данъците, събирани в различните държави, не са еднакви.
Обикновено в предметния обхват се включват данъците върху дохода или имуществото или само върху дохода, независимо от кого се събират – държавата, нейно политическо подразделение или орган на местна власт. Без значение е също и начинът, по който се събират данъците.
Според определението, съдържащо се в някои от спогодбите, за данъци върху дохода или имуществото се считат всички данъци, събирани върху общия доход, върху съвкупното имущество или върху елементи от дохода или имуществото (Германия, Зимбабве, Швейцария). Тук се включват и данъците върху приходите от отчуждаване на движима или недвижима собственост, също така и данъците върху нарастването на имуществото (Дания, Зимбабве). Определението обхваща и данъците върху общата сума на заплатите и надниците и други доходи, свързани с трудовото правоотношение, плащани от предприятия. Вноските за социално осигуряване или други отчисления, изплащани в пряка връзка между данъка и индивидуалния доход, не попадат в предметния обхват на договорите.
Следва да се подчертае, че описването на действащите към момента на подписването данъци не е изчерпателно, а служи само за илюстрация на данъците върху дохода или имуществото.