4. Видове МО. Междуправителствени и неправителствени МО. Видове междуправителствени организации

Основното деление на МО е по критерия дали са учредени от държави:
1. Международни междуправителствени организации (ММО) – създадени от държави;
2. Международни неправителствени организации – международни обединения на национални съюзи и асоциации на обществени организации, на неправитествени организации и ФЛ, създадени с цел да осъществяват международно сътрудничество в различни области. Стриктно погледнато те не са субекти на МПП. Имат устав но той не е международен договор.
Видове ММО:
1. според обхвата на дейност
• универсални – целите и предметът на дейност представляват интерес за всички държави по света (ООН)
• регионални – създават се по въпроси от интерес за държави, разположени в един определен регион; чл. 52 от УООН сочи условията, на които трябва да отговарят регионалните организации, за да бъат правомерни (да бъдат съвместими с целите и пинципите на ООН; да са създадени за разрешаване на въпроси, походящи за регионални действия; спомощтта на тези организации да се разрешават регионални споове с мирни средства)
2. споед предмета на дейност
• политически (ООН,СЕ)
• икономически (UNIDO, СТО)
• финансови (МВФ)
• селскостопански (ФАО)
• по транспорт и свръзки (ИМО, ИКАО)
• културни (ЮНЕСКО)