3. Определение за международна организация. Правна природа

Ив. Владмиров: Обединение на държави, създадено въз основа на международен договор за постигане на определени цели.Има права и задължения различни от правата и задълженията на държавите-членки. Притежава система от органи и е учредена въз основа на МПП.
Орл. Борисов: Постоянен международен орган, учреден съгласно международен договор, сключен между държави, обединяващи се на основата на общи цели и принципи за осъществяване на международна дейност за решаването на определени задачи и проблеми посредсвом собствени органи.
Признаци на МО:
1. Договорна основа – МО се създава въз основа на многостранен международен договор. Наименованието на учредителния акт е без значение. Договорът се сключва между държави. Държавите учредителки придават на организацията междуправителствен характер. Има случаи на учредяване на МО въз основа на резолюция на орган на МО (Конференция на ООН за търговия и развитие – UNCTAD, Организация на ООН по промишлено развитие – UNIDO).
2. Наличие на определени цели – Те са важен признак и опредеят правомерния и характер, компетентността и организационната й структура. Те трябва да бъдат в рамките на общите принципи на МПП.
3. Организационна структура – Всички МО имат система от органи: ръководни, изпълнителни и административни.
4. Орагнизацията е носител на самостоятелни права и задължения. Тя ги притежава въз основа на нейния учредителен акт. В междунродната правоубектност на МО се включва правото да склюва междунарони договори, привилегии и имунитети, право на представителство, възможността да носи международноправна отговорост. Съвкупността от права и задължения формира МО като ЮЛ със собствена правна воля.
5. Учредяването им е в съответствие с МПП. Съответствието с МПП се изразява в необходимостта учредителният акт и дейността на МО да съответстват на общопризнатите принципи на МПП и по-специално на нормите jus cogens (норма на общото МПП, призната за задължителна от всички държави, отклонението от която е недопустимо и която може да бъде изменена само с последваща норма от същия характер; действия в нарушение на jus cogens са нищожни).