19. Други европейски организации – Европейската асоциация за свободна търговия (EFTA).

За да се управляват средствата по плана Маршал на 16 април 1948г. е създадена Организацията за европейско икономическо сътрудничество (ОЕИС). Тя има главна квартира в Париж и в нея влизат всички некомунистически държави в Европа, с изключение на скандинавските и пиренейските страни. Целите й са:
1. усвояване на американската икономическа помощ;
2. съдействие за сътрудничеството м/у участниците и координиране на техните национални програми за въстановяване;
3. развитие на вътрешната европейска търговия чрез намаляване на митата и премахване на други пречки пред взаимния стокообмен;
4. търсене на възможност за създаване на митнически съюз и свободни търговски зони; и
5. изследване на международните плащания и създаване на условия за по-добро използване на работната сила.

На 14 декември 1960г. в Париж е подписана Конвенцията за създаване на Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), която включва 18 европейски държави, САЩ и Канада. Днес тя е известна като “клуб на богатите” и има 30 държави-членки. Основните й сфери на дейност са по въпросите на конкуренцията, развитието, околната среда, заетостта, корпоративното управление, енергетиката, биотехнологиите, борбата срещу корупцията и пр., а седалището й е в Париж.

Главният орган на ОИСР е Съветът, в който всяка държава е представлявана от едно лице, неин министър или постоянен представител. Препоръките и решенията се взимат с единодушие. За процедурни нужди се избира един председател и двама заместник-председатели. Най-важните допълнителни органи на Организацията са Секретариатът и комитетите. Генералният секретар се избира за срок от 5 години, председателства сесиите на Съвета на равнище постоянни представители, и организира цялостната дейност на Секретариата (в чиито състав влизат главни органи, изпълнителни дирекции и пр.).

Европейската асоциация за свободна търговия (EFTA) е икономическа организация на седем държави, които са извън ЕИО. На 20 ноември 1959г. в Стокхолм Австрия, Дания, Норвегия, Швеция, Великобритания, Португалия и Швейцария подписват конвенцията за създаването й, която влиза в сила през май 1960г. Впоследствие към Асоциацията се присъединяват Исландия (през 1970г.), Финландия (1986г.) и Лихтенщайн (1991г.). Други държави пък стават членки на ЕИО и напускат EFTA. В момента в нея влизат четири държави – Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Институциите на Асоциацията са:
1. Секретариат (със седалище в Женева);
2. Надзорен съвет (Брюксел); и
3. Съд, съставен от трима съдии (назначавани по общо съгласие за период от 6 години) и заседаващ в Люксембург.
Целите й са: свободно движение на хора, стоки, услуги и капитали; и еднакви условия за конкуренция и недискриминация по отношение на индивидите на държавите-членки.