13. Икономическият и социален съвет на ООН – състав, структура, функции. Съвет за попечителство. Съветът по правата на човека като нов орган на ИКОСОС.

Икономическият и социален съвет на ООН се състои от 54 члена, които се избират от ОС за срок от 3 години, като съставът му се подновява всяка година с 1/3 (а излизащите членове могат да бъдат преизбрани за нов срок). По традиция постоянните членове на СС винаги се избират и в ИКОСОС. Тук също се прилага принципът на справедливото географско разпределение: 14 от местата са за Африка, 11 за Азия, 10 за Латинска Америка, 13 за Западна Европа, и 6 за Източна Европа. ИКОСОС се събира на редовни сесии два пъти в годината, а на специални такива – по свое решение, взето с обикновено мнозинство.

Основна цел на ИКОСОС е да съдейства за международното сътрудничество в икономическата и социалната област. Правомощията му са:
1. да прави проучвания и да съставя доклади по международни въпроси в областта на икономиката, културата, образованието и здравеопазването и в социалната област;
2. да прави препоръки по тези въпроси пред ОС, държавите-членки на ООН и специализираните организации;
3. да подготвя проекти за конвенции и да ги представя в ОС; и
4. да свиква международни конференции по въпроси от компетентността му.

Органите на ИКОСОС са:
1. 3 сесийни комитета – икономически, социален и координационен;
2. постоянни комитети – по природните ресурси, населените места и пр.;
3. функционални комисии – по населението, правата на човека, положението на жените, публичните средства и др.;
4. регионални икономически комисии – за Европа, Африка, Латинска Америка и Карибския басейн, Западна Азия, Азия и Тихия океан. Повече от 300 неправителствени организации имат консултативен статус в ИКОСОС.

Целта на Съвета за попечителство е да оказва помощ на Общото събрание при осъществяване на международната система за попечителство. Съгласно УООН тя се разпростира в/у:
1. по-ранните подмандатни територии на ОН;
2. териториите, откъснати от други държави след Втората световна война; и
3. територии, доброволно включени в нея от държавите, отговорни за управлението им. В момента само Микронезия е под попечителство (тя се управлява от САЩ, а всички функции на ООН спрямо нея се извършват от СС).

Съветът по правата на човека е установен с резолюция 60/251 на ОС от 15.03.2006г., от която дата не съществува комисия по правата на човека. Членовете му се избират пряко и индивидуално чрез тайно гласуване от ОС. Местата в него се разпределят както следва: 13 за Африка, 13 за Азия; 8 за Латинска Америка; 7 за Западна Европа и др.; и 6 за Източна Европа. Членовете на Съвета имат мандат от 3 години и могат да бъдат преизбирани най-много два пъти подред. Той провежда както регулярни, така и специални сесии (по необходимост).