11. Главни органи на ООН – функции и правомощия. ОС на ООН. Правна сила на актовете на Общото събрание.

Общото събрание на ООН включва всяка държава-член на Организацията и се събира на редовни сесии веднъж годишно (които започват всеки трети вторник на Септември). Извънредни сесии могат да бъдат свикани от Генералния секретар по искане на Съвета за сигурност или на мнозинството от членовете на ООН. Всяка държава-член изпраща на сесиите делегация в състав от не повече от 5 представители, 5 заместници и необходимият брой съветници и експерти. Освен това тя разполага само с един глас.

ОС обсъжда всички въпроси от компетентността на ООН и прави препоръки на държавите-членки и на СС. Правомощията му включват:
1. разглеждане на общите принципи на сътрудничеството за поддържане на международния мир и сигурност (вкл. проблемите на разоръжаването);
2. разглеждане и препоръки по всички въпроси по поддържането на мира и сигурността, които не са отнесени до СС;
3. проучване и препоръки за международното сътрудничество в политическата област;
4. проучване и препоръки за прогресивното развитие и кодификацията на МПП;
5. съдействие за осъществяване правата на човека и основните свободи за всички, без разлика на раса, пол, език или вероизповедание.
6. съдействие за развитие на международното сътрудничество в икономическата, социалната и културната, образователната и здравната области.
7. препоръчване на начините за уреждане на всяко положение, което може да навреди на общото благоденствие или приятелските отношения между народите.
8. проучване и разглеждане на годишните и специалните доклади на СС и докладите на други международни организации.
9. заедно със СС, избор на съдиите в МСООН.
10. назначаване на Генералния секретар по препоръка на СС.
11. разглеждане и утвърждаване на бюджета на ООН.
12. определяне на размера на вноските на държавите-членки.

Общото събрание има седем главни комитета:
1. Комитет по политическите въпроси и въпросите на сигурността;
2. Специален политически комитет
3. Комитет по политическите и финансовите въпроси;
4. Комитет по социалните, хуманитарните и културните въпроси;
5. Комитет по въпросите на попечителството и несамоуправляващите се територии;
6. Комитет по административните и бюджетните въпроси; и
7. Комитет по правните въпроси.

То приема резолюции, като по важни въпроси (като например отнасящи се до международния мир и сигурност, избора на непостоянни членове на СС, членове на ИКОСОС, утвърждаване на бюджета, избор на нови членове на Организацията) това става с мнозинство от 2/3 от гласувалите, а по всички останали въпроси с обикновено мнозинство. Резолюциите на ОС имат характер на препоръки, освен в случаите когато се отнасят до организационни, административни или бюджетни въпроси.