10. ООН. История, цели, основни принципи. Членство. Структура на ООН. Разоредби относно изменение и ревизия на Устава. Въпросът за реформата на ООН.

По време на втората световна война възниква въпросът за нова организация за поддържанеи запазване на международния мир. Първоначално официално предложение е наравено на 24.09.2942 г. на междусъюзническата конференция в Лондон. На 01.01.1943 г. във Вашингтон се подписва Декларация з съвместна борба против страните отоста. След подписването на Декларацията участниците от антиитлеристката коалиция започват да се наричат обединени нации (26 държави). На Московската конференци на 30.10.1943 г. САЩ, Великобритания и СССР приемат т. нар. Декларация на четирите държави (+Китай) по въпроса за общата сигурност. Тя съдържа решението за създаване на нова международна организация. В т.4 се признава нуждата от създаване на универсална организация за поддържане на международния мир и сиурност. Решението на Декларацята е потвърдено и на Техеранската конференция.
Уставът е разработен на конференцията в Дъмбъртън Оукс шрез 1944 г. от представители на САЩ, Великобритания и СССР. Проектът е одобрен от Китай. Остават неуредени въпросите за гласуването, статутът на МС и подмандатните територии.
Конференцията в Сан Франсиско изработва окончателно устава (50 държави +1 място за Полша). УООН влизая в сила на 24.10.1945 г. (191 държави понастоящем)
УООН се състои от преамбюл и 111 члена. Статутът на МС е неразделна част от УООН.
(чл. 1) Основни цели:
1. поддържане на международния мир и сигурност
2. мирно уреждане на медународни спорове
3. развитие на приятелски отношения между народите
4. международно сътрудничество...

(чл. 2) Принципи

(чл. 4) Членове на ООН
Съгласно УООН има първоначални държави-членки - участвалите в Конференцията в Сан Франсиско. Приемането на нови членове става с решение на ОС с мнозинство от 2/3 от присъстващите по препоръка на СС. Препоръка се взима при спазване принципа на единодушие между постоянните членове на СС. Съществува възможност за изключване на държава-членка по решение на ОС по препоръка на СС.
(чл. 5) предвижда възможност за временно лишаване от права и привилегии с решение на ОС по препоръка на СС. Правата и привилегиите могат да бъдат възстановени от СС.

Структура на ООН. В зависимост от това дали органите на ООН са предвидени в Устава те биват:
1. главни
• Общо събрание
• Съвет за сигурност
• ИКОСОС
• Съвет по попечителство
• Секретариат
• Международен съд
2. спомагателни – 300 на брой

(чл. 8) ООН не прави разлика между жени и мъже в главните и спомагателни органи

(чл. 108 и 109) във връзка с изме