Правна логика

Лекции по Правна логика
Съдържание:

1. Философия на правото и правна логика.
2. Теории за правото.
3. Правният реализъм: американски правен реализъм, социалогическа юриспруденция, психологическа школа
4. Херменевтичната теория на правото.
5. Диалогични (дискурсивни) концепции за правото.
6. Нормативното битие на правото.
7. Правото като социален факт.
8. Психологическо битие на правото.
9. Правото като ценност.
10. Логиката като наука за законите на истинността и правната логика.
11. Доказателства и опревержение в правото. Дискусията в съда.
12. Юридическа аргументация.
13. Правните норми и нормативните системи в логически аспект.
14. Правните дефиниции.
15. Юридическите решения.
16. Факт и хипотеза в съдебното изследване.
17. Вероятност и достоверност на съдебните решения.
18. Истина и справедливост в правото.
19. Тълкуване в правото - логическа същност и правила.
20. Методологически изследвания на правните науки.
21. Юридическо мислене