Международно договорно право 2021

Лекции по Международно договорно право
Съдържание:

1. Възникване, развитие и кодификация на Международното договорно право
2. Основни източници на международно договорно право
3. Принцип на добросъвестното изпълнение на международните договори /Pacta sunt servanda/
4. Понятие за международен договор
5. Договорната правоспособност като атрибут на международната правосубектност
6. Взаимодействое на международния договор с международния обичай
7. Взаимодействие на международния договор с нормите на вътрешното право на държавите. Място на международните договори в системата на българското право
8. Правна уредба на участието на България в международни договори
9. Форма, структура, език и наименование на международния договор
10. Сключване на международен договор
11. Влизане в сила на международния договор
12. Действие на международния договор
13. Резерви по международния договор. Понятие, допустимост, влияние върху действието на международния договор
14. Правоприемство по отношение на международния договор
15. Прекратяване и спиране на действието на международния договор
16. Тълкуване на международния договор
17. Внасяне на изменения в международния договор
18. Договори между международните организации