9. Правото като ценност.

То изразява същността на правото като ценност и реализация на определени ценности, които са свързани с принципа на справедливостта и разпределението на правните блага. Ценностите се създават в акта на оценката , която е резултат на познавателен процес. Това битие се проявява и във факта, че в основата на всяка норма стоят оценки на социалните факти, както и определени цели. Прилагането на правото е реализация на тези ценности. Най-важният аспект е ролята на правото като израз на културата, а тя е свят от ценности. Всяко едно от метаюридическите явления, които се отразяват в правото и така участват във формирането на неговите качества, имат ценностна характеристика. Същността на правото зависи доколко и как ценностите, които се съдържат в тези явления проникват в правото. Ето защо всяка правна с-ма съдържа в съответна степен с-ма от ценностни характеристики, адекватни на с-мата на явленията, които се отразяват в него.
Ценностните качества на тези явления при отразяването им в правото си взаимодействат. Едни от тях опосредяват отразяването в правото на ценностите, които се съдържат в други явления. Такава роля играят ценностните качества на правосъзнанието, спрямо ценностните качества на всички останали явления, които се отразяват в правото. Други от тях обуславят проявлението в правото на ценностните качества на останалите явления. Такъв род въздействие оказват например ценностните качества на интереса в правото. Трети способстват да се проявят като ценностни качества на други явления, които се отразяват в правото. Такъв е случаят с принудата.
Всичко това е един от изразите на уникалността на правото. Така самото право придобива една многостранна ценностна характеристика. Това е социална ценност на правото, обусловена от ценностните качества на явленията, които се отразяват. Във втората категория ценностни характеристики на правото се включват ценностните свойства на правото, които не са резултат на отразени в него явления. Те образуват система от ценности на правото, които са израз на неговите собствени нормативни качества. Право, което притежава необходимите ценностни свойства придава легитимен и в този смисъл ценностен характер на държавната власт. Това е легитимиращата функция на правото по отношение на други явления.