9. Форма, структура, език и наименование на международния договор

Не е ограничена формата на договорите/може и в устна форма - чл.3 ВКПД/ - води се протокол, стенограма на преговорите, от там се извлича съдържанието на устните споразумения; конвенцията е сключена за споразумения в писмена форма, но не е изключено да са и в устна форма/не е практика/
-ВКПД – международния договор може да е във формата на един документ, а и на няколко свързани документи /анекси/ - чл.318 от конвенцията по морско право на ООН има анекси; чрез размяна на ноти – сключване на международен догор и размяна на ноти /вербални, лични – писми от оправомощено лице до представител на д ругата страна/, в едната нота се съдържа предложение да се сключи споразумение, а в другата нота се възпройзвежда отново текста на споразумението и се посочва, че се приема предложението. Размяната на ноти е разпостранена форма за сключване на МД, защото е по опростена.
Найменование – без значение за правната сила; най-често срещани – конвенции /многостранни договори със съществено значение за МП/; договор, пакт /за ненападение, за учредяване на ОН/ конституции, /международни договори учредяващи международни организации/; споразумения, спогодби /по-ниска степен на значение/; протокол /допълнителни към други международни договори/ меморандум/юридически обвързващ документ като споразумение според волята на страните/ програма за сътрудничество /като международен договор/
Език – нерегламентиран, всяка държава избира и решава как да подходи, по споразумения на страните. При двустранните договори – на езиците на страните, може и на трети език/английски/ чл.12 ЗМДРБ.
-принцип на алатерната – за двустранни договори – договорът след като вече е съгласуван се изготвя в два екземпляра за всяка от страните, но на два езика за всеки екземпляр на езиците на договарящите страни, подписват се и двата екземпляра. – за многостранни договори – на официалните езици, на които се води конференцията, в европейския съюз – на всички държави членки на ЕС – 23 официални езика, като има еднаква сила на текстовете на различните езици – ВКПД. Структура на международните договори – различна неопределена изрично.най-често: найменование; преамбюлна част – няма единство дали има юридическа сила, но е логично да има, в преамбюла – страни, цели, мотиви и т.н. същинска част, която се състой от обща част/предмет, цели, термини/ и специална част/договореностите, правата и задълженията/ заключителни разпоредби – териториален обхват, допустимост на резерви, уреждане на спорове, ред за изразяване на съгласие за обвързване, ред за влизане в сила, срок на действие, езици на договора, брой на екземплярите, датата, мястото, подписите.