9. Спиране на производството за индивидуално принудително изпълнение

Спиране на производството за индивидуално ПИ е прекратяване на изпълнителните действия. Действията, извършени досега, запазват сила и има възможност за възобновяване на производството. Спирането предпоставя започнало и неприключило дело, което е висящо. Спирането е временна забрана за извършване на действия, недопустимост на същинските действия на ПИ.
Могат да се налагат запори и възбрани, като действие на съдебния изпълнител са актове, с които имушественото право се предназначава конкретно за принудително удовлетворяване. Имат и обезпечителен характер за осъществяване на ПИ. Описът има обезпечителен характер, за да е задължен длъжникът да се грижи за вещта с грижата на добър стопанин, да не я уврежда, разваля. Със запор/възбрана се цели да се запази имущественото право в патримониума на длъжника.
Спиране – чл. 432 ГПК урежда спирането. Компетентен орган е съдът по т. 1 – основанията, при които съдът спира изпълнителното производство. Ако се обжалва съдът може да спре изпълнението ако длъжникът представи обезпечение по чл. 180 ЗЗД и чл. 309 ГПК. Молбата за отмяна не спира започналото изпълнение. Компетентен е ВКС, следователно той постановява спиране на ИП. Става дума за обезпечаване на иск по Чл. 439. (1) Длъжникът може да оспорва чрез иск изпълнението – отрицателен установителен иск, с който се установява, че вземането не съществува.
Друг иск при заповедното производство - Чл. 424. (1) Длъжникът може да оспори вземането по исков ред, когато се намерят нововъзникнали, новооткрити обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да му бъдат известни до изтичането на срока за подаване на възражението или с които не е могъл да се снабди в същия срок – отрицателен установителен иск.
Иск по Чл. 440. (1) Всяко трето лице, чието право е засегнато от изпълнението, може да предяви иск, за да установи, че имуществото, върху което е насочено изпълнението за парично вземане, не принадлежи на длъжника.
Предявяването на тези три иска не води до спиране на изпълнението, а само съдът е предприел като обезпечителна мярка спирането.
Чл. 524 – въвод във владение, когато съдебния изпълнител намери в недвижимия имот трето лице, което владее имота. Ако треторо лице предяви права, изключващи правата на взискателя следва да се отложи изпълнението и се дава срок да се поиска спиране на производството. Чл. 523. (1) Ако съдебният изпълнител намери присъдения недвижим имот във владение на трето лице и ако се увери, че това лице е придобило владението на имота след завеждане на делото, по което е издадено изпълняваното решение, той въвежда взискателя във владение на имота. В протокола съдебният изпълнител посочва начина, по който се е уверил, че третото лице е придобило владението след завеждането на делото.
(2) Ако третото лице заявява върху присъдения имот права, които изключват правата на взискателя, съдебният изпълнител отлага изпълнението и дава на третото лице тридневен срок да поиска от районния съд спиране на изпълнението.
За разлика от исковия процес при спирането не е нужно съгласието и на длъжника.
Липсата на срок, в който се предявява искане за спиране, не отчита, че когато има публична продан наддавачите участват, за да купят имота и да платят цената.
Чл. 229. (1) Съдът спира производството: т. 2. в случай на смърт на някоя от страните; 3. когато е необходимо да се учреди настойничество или попечителство на някоя от страните;- ъдебния изпълнител спира изпълнението.
Чл. 282. (1) Подаването на касационна жалба не спира изпълнението на решението. – свързано е с изпълнителната сила на невлезли в сила въззивни решения. (2) Жалбоподателят може да поиска спиране изпълнението на въззивното решение. В този случай той е длъжен да представи надлежно обезпечение. Размерът на обезпечението се определя: 1. по решения за парични вземания - присъдената сума; 2. по решения относно вещни права - обжалваемият интерес. Не е уточнено кой спира. Това е ВКС (според В. Попова). Трябва да има изричен акт – постановление.
В хипотезата на чл. 432 т.2 и 3 се спира делото. Основание за спиране е и чл. 432 т.5 в други случаи, предвидени в закон.
Чл. 454. (1) Съдебният изпълнител спира изпълнението, ако до предаването на движимата вещ в магазин или борса, съответно преди началото на явния търг с устно наддаване, а за публичната продан на имот - до изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения, длъжникът - физическо лице, внесе 30 на сто от вземанията по предявените срещу него изпълнителни листове и се задължи писмено да внася на съдебния изпълнител всеки месец по 10 на сто от тях. - Според В. Попова се защитава длъжник ФЛ.
Чл. 502. (1) Изпълнение на вземане срещу един от съпрузите може да бъде насочено върху вещ, която е съпружеска общност. Съпругът недлъжник може да посочи имущество на съпруга длъжник, върху което да се насочи изпълнението. Ако посоченото имущество е налице и вземането може да се удовлетвори от него, след извършването на описа изпълнението по отношение на вещта съпружеска общност се спира и може да продължи, ако след осребряване на посоченото имущество вземането или част от него остане неудовлетворена. – ако е направено от съпруг – недлъжник съдебния изпълнител следва да прецени дали е подходящо за удовлетворяване на взискателя. Прави се опис на вещта, запорира се и делото се спира. Ако взискателят не бъде удовлетворен делото ще се възобнови.
Чл. 638. (1) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 1999 г., изм., бр. 105 от 2005 г.) С откриване на производството по несъстоятелност се спират изпълнителните производства срещу имуществото, включено в масата на несъстоятелността с изключение на имуществата по чл. 193 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс . – съдебният изпълнител е длъжен да спре производството.