8. Психологическо битие на правото.

Създаването на правото е обусловено от психични процеси, в съзнанието на законодателите. Правните норми имат психични битие при акта на тълкуване. Битието на нормата е в човешкото съзнание. Психическото битие е необходимо условия за реализация на нормативното и социално битие на правото. Друг аспект на психическото битие е понятието за интуитивно право. Това са представите за справедливост на индивида, които не зависят от каквито и да е нормативни факти. Интуитивното право се изживява като универсално валидно, не е затворено в национални граници. То не е толкова изменчиво, колкото установеното право.