7. Основни задължения на гражданите

Исторически основните задължения на гражданите остават извън вниманието и на декларациите, приети като въведения на първите конституции по света в края на XVIIIв. Известната от 1789г. Декларация за правата на човека и гражданина, с която започва Великата френска революция, се отнася само за правата на човека и гражданина. Едва третата конституция на Франция от 1795г. в декларацията, която е нейно тържествено въведение, припомня, че човекът и гражданинът имат освен права, и задължения.
→Основните задължения на гражданите са блага, т.е. обективни ценности, без които обществото и личността не могат да съществуват съобразно основните им принципи и начала. Те са по своята същност и форма конституционно закрепени задължения на гражданите. По своята същност основните задължения са задължения, които трябва да се изпълняват; те са субективни задължения на гражданите в публично-правната сфера, съдържат се в обективно действащо право.
Основните задължения на гражданите имат конституционната си уредба в Глава втора “основни права и задължения на гражданите”- от чл.58 до чл.61 включително.
Чл.58 от К- основното задължение за спазване и изпълнение на Конституцията и законите
Чл.59 от К- закрепва основното задължение на гражданите да защитават Отечеството, което задължение е въздигнато като дълг на всеки български гражданин
Чл.60 от К- основното задължение на гражданите да плащат данъци и такси. Текстът на чл.60 съдържа и един съществен принцип на конституционната и правова д-ва въобще: “Данъците могат да бъдат установявани само със закон”. Предвижда се и друг принцип на данъчното ни право- принципът за обвързаността на задължението за плащане на данъци и такси с персоналните доходи и имуществото на лицата (данъци и такси се плащат според доходите и имуществото).
Чл.61 от К- основното задължение за оказване съдействие на д-вата и обществото в случай на природни и други бедствия.
*преамбюла на К- “…като съзнаваме неотменимия си дълг да пазим националното и държавното единство на България,…”
Отделни задължения имат уредба в комплекс с някои основни права:
• Чл.47, ал.1- основното задължение на родителите да отглеждат и възпитават своите деца до тяхното пълнолетие
• Чл.53,ал.2- задължителността на основното образование: училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително. Тук е налице правото на образование като основно право на гражданите, което по отношение на училищното обучение до 16-годишна възраст е едновременно и основно задължение на гражданите.
• Чл.36, ал.1 от К- “Изучаването и ползването на българския език” е право и задължение на българските граждани
→Принципи в конституционната уредба на основните задължения на гражданите. Те на са така ясно и категорично прогласени, както това е направено по отношение на основните права.
1) Безспорно основно начало и при задълженията на гражданите е равенството- чл.6, ал.2 от К – “всички граждани са равни пред закона”.
2) Чл.58, ал.2 от К- “Религиозни и други убеждения не са основание за отказ от изпълнение на задълженията, предвидени в Конституцията и законите”
3) Ограничаване, респективно- освобождаване от задължение, е допустимо само със закон- Пример: чл.60, ал.2 от К: “Данъчни облекчения и утежнения могат да се установяват само със закон”